Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στις 8 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση της Δούρος

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή -Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2016.

Στις 8 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση της Δούρος

Οι Μέτοχοι της Δούρος καλούνται σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 8η Ιουνίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00' π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Πάτρα Μαραγκοπούλου 80, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. της εταιρικής χρήσης 2016 (1/1/2016 - 31/12/2016), με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή -Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2016.

3. Έγκριση καταβληθέντων μισθών και αμοιβών σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2016 και προέγκριση ανώτατου ορίου αυτών που θα καταβληθούν στη χρήση 2017.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων και ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5.- Διάφορες ανακοινώσεις.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v