Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ανοδος 25% το πρώτο πεντάμηνο για Ακρίτα

Στο τελικό στάδιο οι συζητήσεις με τις τράπεζες για την αναδιάρθρωση των δανείων, τόνισε η πρόεδρος του ΔΣ μιλώντας στη Γενική Συνέλευση. Εγκρίθηκαν οι αλλαγές στο ΔΣ.

Ανοδος 25% το πρώτο πεντάμηνο για Ακρίτα

Την Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 και ώρα 11:00, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε., στην έδρα της εταιρίας στην Αλεξανδρούπολη, οδός Σωκρ. Οικονόμου 3, στην οποία παρέστησαν εμπρόθεσμα 10 μέτοχοι, οι οποίοι κατείχαν 10.370.600 μετοχές, σε σύνολο μετοχών της εταιρίας 13.000.000, ήτοι ποσοστό 79,774% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Διαπιστώθηκε ότι η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει εγκύρως και να λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Η Πρόεδρος ενημέρωσε τους παριστάμενους μετόχους ότι το 2016 έκλεισε με αύξηση του Κύκλου Εργασιών κατά 26,67% και ότι κατά την τρέχουσα χρήση συνεχίζεται η ίδια δυναμική πορεία . Αυτό αποτυπώνεται ήδη στο πεντάμηνο το οποίο είναι αυξημένο κατά 25% , σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό , δεδομένο που είναι πάνω και από τον στόχο του Budget του 2017. Επίσης οι συζητήσεις με τις Τράπεζες για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αναδιάρθρωσης των δανείων και ενίσχυσης της εταιρείας, βρίσκονται στο τελικό στάδιο .

Στη συνέχεια ακολούθησε η συζήτηση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και η Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2016, τα Αποτελέσματα Χρήσης και των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών της περιόδου 1.1.2016 – 31.12.2016.

Έγκυροι Ψήφοι: 10.370.600, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,774%
Υπέρ: 10.370.600 ψήφοι, ποσοστό 100%
Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016

Έγκυροι Ψήφοι: 10.370.600, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,774%
Υπέρ: 10.370.600 ψήφοι, ποσοστό 100%
Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

3. Εξέλεξε ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή για τη χρήση 1.1.2017 – 31.12.2017. Ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής εκλέχθηκε ο Εμμανουήλ Ν. Διαμαντουλάκης ΑΜ/ΣΟΕ 13101 και ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής ο Κωνσταντίνος Ε. Κανακαράκης ΑΜ/ΣΟΕ 30371, αμφότεροι της εταιρίας Grant Thornton, και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.

Έγκυροι Ψήφοι: 10.370.600, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,774%
Υπέρ: 10.370.600 ψήφοι, ποσοστό 100%
Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

4. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις του κατεβλήθησαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2016 και προέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις τους για την χρήση 2017.

Έγκυροι Ψήφοι: 10.370.600, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,774%
Υπέρ: 10.370.600 ψήφοι, ποσοστό 100%
Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

5. Ενέκρινε τις εξής αποφάσεις του Δ.Σ.: την Νο. 693 της 19ης Οκτωβρίου 2016 αντικατάστασης του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. κ. Αναστάσιου Γ. Χρυσοχοϊδη, την Νο 708 της 3ης Απριλίου 2017 αντικατάστασης του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. κ. Βασίλειου Α. Παπαδόπουλου και την Νο. 709 της 19ης Απριλίους αντικατάστασης του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. κ. Σαράντη Π. Γκάγκα. Στη συνέχεια εξελέγη νέο Δ.Σ. με θητεία μέχρι τις 10.05.2020 το οποίο απαρτίζεται από τα εξής 7 μέλη:

Λουκία Α. Σαράντη – Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Α. Σαράντης – Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Χ. Τζίτζικας – Εκτελεστικό Μέλος
Ευθύμιος Κ. Κωνσταντόπουλος – Εκτελεστικό Μέλος
Βασίλειος Α. Παπαδόπουλος – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Δημήτριος Κ. Καιρίδης - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Χ. Βαλαβάνης - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Έγκυροι Ψήφοι: 10.370.600, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,774%
Υπέρ: 10.370.600 ψήφοι, ποσοστό 100%
Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

6. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του Άρθρου 6 «Μετοχές» και η προσθήκη νέου Άρθρου 6α «Προνομιούχες Μετοχές» του Καταστατικού ώστε η εταιρεία να έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 17β του κ.ν. 2190/1920 όπως επίσης και να δύνανται να εκδίδει προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου και σύμφωνα με το άρθρο 3 του κ.ν. 2190/1920.

Έγκυροι Ψήφοι: 10.370.600, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,774%
Υπέρ: 10.370.600 ψήφοι, ποσοστό 100%
Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

7. Ενέκρινε τον ορισμό της νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το Άρθρο 44 του ν. 4449/2017 η οποία θα απαρτίζεται από τους:

Βασίλειος Α. Παπαδόπουλος, Ανεξάρτητο-Μη Εκτελεστικό
Δημήτριος Κ. Καιρίδης, Ανεξάρτητο-Μη Εκτελεστικό
Γεώργιος Χ. Βαλαβάνης, Ανεξάρτητο-Μη Εκτελεστικό

Έγκυροι Ψήφοι: 10.370.600, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,774%
Υπέρ: 10.370.600 ψήφοι, ποσοστό 100%
Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

8. Ενέκρινε τη χορήγηση αδείας, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα Διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, καθώς και στους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιριών συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

Έγκυροι Ψήφοι: 10.370.600, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,774%
Υπέρ: 10.370.600 ψήφοι, ποσοστό 100%
Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

9. Ενέκρινε τα όρια εξόδων ταξιδιού

Έγκυροι Ψήφοι: 10.370.600, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,774%
Υπέρ: 10.370.600 ψήφοι, ποσοστό 100%
Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v