Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Η τροποποίηση των ομολογιακών στη ΓΣ της 3ης Ιουλίου

Οι μέτοχοι της εισηγμένης καλούνται να εγκρίνουν μεταξύ άλλων και την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου στην τακτική γενική συνέλευση στις 3 Ιουλίου.

Νίκας: Η τροποποίηση των ομολογιακών στη ΓΣ της 3ης Ιουλίου

Η Νίκας ΑΒΕΕ καλεί τους μετόχους της σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 3η Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στο 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων, εταιρικών και ενοποιημένων, οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ της εταιρικής χρήσης 2016 (01.01.2016-31.12.2016) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2016.

3. Εκλογή ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των ετήσιων, εταιρικών και ενοποιημένων, οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για την εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017) και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του υφιστάμενου και καθορισμός των ανεξάρτητων μελών του σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002.

5. Παραίτηση μελών της Επιτροπής Ελέγχου και εκλογή νέων μελών σύμφωνα με το Ν. 4449/2017.

6. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2016 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2017, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

7. Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

8. Έγκριση τροποποίησης και κωδικοποίησης των όρων του από 15.06.2010 κοινού ομολογιακού δανείου αρχικού ποσού €35.850.000 εκδόσεως της Εταιρείας, των όρων του από 28.09.2011 προγράμματος μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου εκδόσεως της Εταιρείας ποσού 10.000.000€ και των όρων του από 28.01.2013 προγράμματος μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου εκδόσεως της Εταιρείας ποσού €3.000.000, όπως εγκρίθηκαν με την από 12.05.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

9. Άλλα θέματα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 17η Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στον Άγιο Στέφανο Αττικής 22ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v