Οι μέτοχοι με ποσοστό άνω του 5% στον ΑΔΜΗΕ

Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο του ΑΔΜΗΕ ανέρχεται στο ποσό των €491.840.000, διαιρούμενο συνολικά σε 232.000.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές.

Οι μέτοχοι με ποσοστό άνω του 5% στον ΑΔΜΗΕ

Ο ΑΔΜΗΕ εισήχθη στην κύρια αγορά του ΧΑ την Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Στο πλαίσιο της υποχρέωσης της Εταιρίας, πληροφορείται το επενδυτικό κοινό ότι το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των €491.840.000, διαιρούμενο συνολικά σε 232.000.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές.

Μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής άνω του 5% είναι οι παρακάτω:

1. Το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω άμεσης και έμμεσης συμμετοχής ύψους 51,123% η οποία συμπεριλαμβάνει ποσοστό 17,000% που κατέχει το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας (ΤΑΙΠΕΔ). Tο Ελληνικό Δημόσιο είναι κύριος και ελέγχει το 100% των μετοχών του ΤΑΙΠΕΔ. Σύμφωνα με τα άρθρα 142 παρ. 2 και 145 παρ. 2 του Νόμου 4389/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 14 του ν. 4467/2017, μετά την εις είδος διανομή από τη ΔΕΗ στους μετόχους της των μετοχών της Εταιρίας, η Δημόσια Εταιρία Συμμετοχών ΑΔΜΗΕ (ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ) θα αποκτήσει το σύνολο των μετοχών που κατέχουν το Ελληνικό Δημόσιο και το ΤΑΙΠΕΔ, με την συναλλαγή να προγραμματίζεται άμεσα.

2. Η SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS LLP με συνολικό ποσοστό 12,937%, η οποία έχει την ιδιότητα του διαχειριστή επενδύσεων για τους παρακάτω πελάτες της: Silchester International Investors International Value Equity Trust, Silchester International Investors International Value Equity Group Trust, Silchester International Investors International Value Equity Taxable Trust, The Calleva Trust, Silchester International Investors Tobacco Free International Value Equity Trust.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v