Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Παίρης: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

Στη Γενική Συνέλευση έγινε ενημέρωση για την πορεία των εργασιών που αφορούν στην έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους έως 8.500.000,00 ευρώ.

Παίρης: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Παίρης βρισκόμενη σε απαρτία με την παρουσία μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούσαν 2.939.510 μετοχές, από το σύνολο των 4.971.466 μετοχών, ήτοι το 59,13% ενέκριναν ομόφωνα τα ακόλουθα:

1. Εγκρίθηκαν παμψηφεί, δηλαδή με 2.939.510 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 59,13% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016, οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.

2. Αποφασίσθηκε παμψηφεί, δηλαδή με 2.939.510 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 59,13% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήση 2016.

3. Εγκρίθηκε παμψηφεί, δηλαδή με 2.939.510 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 59,13% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, η εκλογή της εταιρείας «BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ», με Α.Μ.ΣΟΕΛ 173 ως ελεγκτές της εταιρείας και του ομίλου για την διαχειριστική χρήση 01/01/2017 έως 31/12/2017.

4. Εγκρίθηκαν παμψηφεί, δηλαδή με 2.939.510 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 59,13% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ασκούν διοικητικά καθήκοντα, για την χρήση του 2016, καθώς και για την χρήση του 2017

5. Εγκρίθηκε παμψηφεί, δηλαδή με 2.939.510 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 59,13% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, η μη διανομή κερδών.

6. Έγινε ενημέρωση για την πορεία των εργασιών που αφορούν στην έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους έως 8.500.000,00 ευρώ.

7. Εγκρίθηκε παμψηφεί, δηλαδή με 2.939.510 ψήφους υπέρ, ήτοι με 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και με 59,13% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, η υφιστάμενη Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας, δεδομένου ότι το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη στην επαναξιολόγηση της σύστασης, της δομής και της στελέχωσής της και διαπίστωσε ότι πληρούνται όλες οι απαιτήσεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017.

Η υφιστάμενη Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας έχει την ακόλουθη σύνθεση:

Αποστολίδης Θεοδόσιος του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος

Παναγιώτης Ζωγράφος του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος

Γεώργιος Γιαμάλογλου του Γρηγορίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.

Ως πρόεδρος της επιτροπής έχει οριστεί ο κύριος Αποστολίδης Θεοδόσιος του Νικολάου.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο κος Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την λήξη της, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v