Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Reds: Τις οικονομικές καταστάσεις 2016 ενέκρινε η Γενική Συνέλευση

Νέα επιτροπή ελέγχου ενέκρινε μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της εισηγμένης.

Reds: Τις οικονομικές καταστάσεις 2016 ενέκρινε η Γενική Συνέλευση

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της REDS Α.Ε. που συνήλθε την 30η Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρίας, στην οδό Ερμού 25, στο Δήμο Κηφισιάς, συζήτησε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με απαρτία 58,33% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, καθώς παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου συνολικά 7 μέτοχοι που εκπροσωπούν 33.501.367 μετοχές επί συνόλου 57.434.884 ήτοι ποσοστό 58,33% του μετοχικού κεφαλαίου, γεγονός που επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση ν' αποφανθεί εφ' όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ειδικότερα η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα ακόλουθα :

Για το υπ' αριθμ. 1 θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, μετά από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

Τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για το 1ο θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.501.367 (58,33% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
- Υπέρ: (58,33%) 33.501.367
- Κατά: (0,00%) 0
Αριθμός αποχών: (0,00%) 0

Για το υπ' αριθμ. 2 θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τον έλεγχο, αντίστοιχα, για τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2016, κατ' άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

Τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για το 2ο θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.501.367 (58,33% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
- Υπέρ: (58,33%) 33.501.367
- Κατά: (0,00%) 0
Αριθμός αποχών: (0,00%) 0

Για το υπ' αριθμ. 3 θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Ενέκρινε την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και προενέκρινε τις αντίστοιχες που θα καταβληθούν στη χρήση του 2017.

Τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για το 3ο θέμα είχαν ως εξής:
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.501.367 (58,33% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
- Υπέρ: (58,26%) 33.476.367
- Κατά: (0,07%) 25.000
Αριθμός αποχών: (0,00%) 0

Για το υπ' αριθμ. 4 θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 2017 το διεθνή οίκο PricewaterhouseCoopers (PWC) και πρότεινε ως τακτικό ελεγκτή- τον κ. Φώτιο Σμυρνή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 52861) και ως αναπληρωματικό τον κ. Μάριο Ψάλτη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 38081) και καθόρισε την αμοιβή αυτών, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 42.000 ευρώ, όπως αυτή ορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.Ε.Λ.

Τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για το 4ο θέμα είχαν ως εξής:
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.501.367 (58,33% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
- Υπέρ: (58,33%) 33.501.367
- Κατά: (0,00%) 0
Αριθμός αποχών: (0,00%) 0

Για το υπ' αριθμ. 5 θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Αποφάσισε τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για το 5ο θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.501.367 (58,33% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
- Υπέρ: (58,33%) 33.501.367
- Κατά: (0,00%) 0
Αριθμός αποχών: (0,00%) 0

Για το υπ' αριθμ. 6 θέμα της ημερήσιας διάταξης: 
Ενέκρινε την κατ' άρθρο 23α του Κ. 2190/1920, σύναψη, παράταση ή και ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων, υπό την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 που αντικατέστησε το άρθρο 42ε παρ. 5 Κ.Ν. 2190/1920, εταιρειών με τους συνήθεις στις συναλλαγές όρους και ειδικότερες συμφωνίες. Οι συμβάσεις αυτές θα αφορούν κυρίως την παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης, σχεδιασμού ανάπτυξης ακινήτων, σχέσεων με τράπεζες και ασφάλειες, έρευνας αγοράς, εκπόνησης-υλοποίησης επιχειρηματικών σχεδίων, υποβολής προτάσεων αξιοποίησης ακινήτων, διεύθυνσης-διαχείρισης και εκτέλεσης έργων και θα συναφθούν με εταιρείες του Ομίλου. Η διάρκεια των συμβάσεων αυτών θα καθορίζεται ανάλογα με το είδος της υπηρεσίας ή έργου και μπορεί να καθορίζεται από 1 έως 3 χρόνια, το δε αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες αυτές μπορεί να κυμαίνεται κατά περίπτωση ανάλογα με το εύρος των υπηρεσιών ή έργου και τη διάρκεια της σύμβασης.

Τα αποτελέσματα ψηφοφορίας για το 6ο θέμα είχαν ως εξής:
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.501.367 (58,33% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
- Υπέρ: (58,26%) 33.476.367
- Κατά: (0,07%) 25.000
Αριθμός αποχών: (0,00%) 0

Για το υπ' αριθμ. 7 θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Εξέλεξε νέα Επιτροπή Ελέγχου λόγω κατάργησης του α. 37 του Ν. 3693/2008 περί Επιτροπής Ελέγχου και θέσπισης του νέου άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, με μέλη της τους κ.κ.:

1. Χαρίτωνα Κυριαζή, ο οποίος διαθέτει εκτεταμένη διοικητική και οικονομική εμπειρία και επαρκή γνώση λογιστικής και ελεγκτικής
2. Δημήτριο Χατζηγρηγοριάδη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
3. Θεόδωρο Πανταλάκη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

Ο ανωτέρω κ. Κυριαζής δεν αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του Ν. 3016/2002 και ορίστηκε από τη Γενική Συνέλευση Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου. Η διάρκεια της θητείας των μελών της επιτροπής αυτής θα λήξει ταυτόχρονα με τη θητεία των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας (ήτοι έως την 30η Ιουνίου 2019).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 33.501.367 (58,33% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:
- Υπέρ: (58,26%) 33.476.367
- Κατά: (0,07%) 25.000
Αριθμός αποχών: (0,00%) 0

Για το υπ' αριθμ. 8 θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Έγιναν διάφορες ανακοινώσεις, επί των οποίων δεν απαιτήθηκε η λήψη αποφάσεων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v