Flexopack: Τη μη διανομή μερίσματος ενέκρινε η ΓΣ

Τη μη διανομή μερίσματος αποφάσισε μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Flexopack. Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο.

Flexopack: Τη μη διανομή μερίσματος ενέκρινε η ΓΣ

Η Flexopack ανακοίνωσε ότι την 30η Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Κορωπί Αττικής, θέση Τζήμα, αγροτική οδός Ηφαίστου), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 9.510.185 κοινές, ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 81,14% επί συνόλου 11.720.024 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην κλειόμενη εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016-31.12.2016) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση, η οποία έχει συνταγεί κατά νόμο και δημοσιευθεί από την Εταιρεία τόσο με ανάρτηση στη νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας όσο και με αποστολή στην ιστοσελίδα της οργανωμένης αγοράς στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 5ης Απριλίου 2017, καθώς και την από 6 Απριλίου 2017 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Θεόδωρου Ν. Παπαηλιού αναφορικά με τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016-31.12.2016).

Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την διάθεση (διανομή) των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2016 (01.01.2016-31.12.2016) και ειδικότερα ενέκρινε την μη διανομή (καταβολή) οιουδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2016.

Στο 4ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των μετόχων, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2016 (01.01.2016-31.12.2016), καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Στο 5ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» για την διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017) και ειδικότερα του κ. Θεόδωρου Παπαηλιού του Νικολάου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16641) ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και του κ. Παναγιώτη Τριμπόνια του Βασιλείου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14941) ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα προβεί παράλληλα και στην έκδοση του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για τη χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013.

Τέλος, με την αυτή απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει το ύψος της αμοιβής της κατά την προηγούμενη εταιρική χρήση 2016, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή στην εκλεγείσα ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Στο 6ο θέμα αφενός μεν ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές, μισθούς και αποζημιώσεις, οι οποίες κατεβλήθησαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσεως 2016 (01.01.2016-31.12.2016), αφετέρου δε προενέκρινε τις αμοιβές που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017) και μέχρι την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Στο 7ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση άλλων εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενων ή μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς και να ενεργούν για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς.

Στο 8ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 9 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην μορφή ακριβώς που είχε ανακοινωθεί εν σχεδίω από την Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 περίπτωση δ΄ του κ.ν. 2190/1920.

Στο 9ο θέμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εκλογή νέου εννιαμελούς (9μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, ήτοι μέχρι την 30η Ιουνίου 2022, παρατεινόμενη μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Ειδικότερα ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν οι κάτωθι:

1) Γεώργιος Γκινοσάτης του Σπυρίδωνος,

2) Σταμάτιος Γκινοσάτης του Σπυρίδωνος,

3) Ασημίνα Γκινοσάτη του Δημητρίου,

4) Σταματίνα Γκινοσάτη του Γεωργίου,

5) Δημήτριος Γκινοσάτης του Σταματίου,

6) Σπυρίδων Γκινοσάτης του Σταματίου,

7) Νικόλαος Ρέγκος του Ελευθερίου,

8) Ιωάννης Παπαμιχάλης του Ευστρατίου και

9) Νικόλαος Βλάχος του Ματθαίου.

Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της όρισε ως όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, τους κ.κ. Νικόλαο Ρέγκο του Ελευθερίου και Ιωάννη Παπαμιχάλη του Ευστρατίου, οι οποίοι πληρούν τις τασσόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις ανεξαρτησίας.

Στο 10ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα τον διορισμό Επιτροπής Ελέγχου (Audit Commitee) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα τρία (3) φυσικά πρόσωπα, ήτοι τους κ.κ.: 1) Νικόλαο Ρέγκο του Ελευθερίου, 2) Ιωάννη Παπαμιχάλη του Ευστρατίου και 3) Νικόλαο Βλάχο του Ματθαίου, οι οποίοι πληρούν τις υπό του νόμου τασσόμενες προυποθέσεις.

Στο 11ο θέμα έλαβαν χώρα ορισμένες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης αναφορικά με τα αποτελέσματα και την πορεία της Εταιρείας.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ

Η Flexopack ανακοίνωσε ότι το εκλεγέν από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία έλαβε χώρα την 30.06.2017, νέο εννιαμελές (9μελές) Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με πενταετή θητεία, η οποία θα λήξει την 30η Ιουνίου 2022, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1) Γεώργιος Γκινοσάτης του Σπυρίδωνος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).

2) Σταμάτιος Γκινοσάτης του Σπυρίδωνος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).

3) Ασημίνα Γκινοσάτη του Δημητρίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).

4) Σταματίνα Γκινοσάτη του Γεωργίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).

5) Δημήτριος Γκινοσάτης του Σταματίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).

6) Σπυρίδων Γκινοσάτης του Σταματίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).

7) Νικόλαος Βλάχος του Ματθαίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).

8) Νικόλαος Ρέγκος του Ελευθερίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

9) Ιωάννης Παπαμιχάλης του Ευστρατίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και

Όλα τα ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν την ελληνική υπηκοότητα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v