Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γ.Ε. Δημητρίου: Ακύρωση 250.000 μετοχών

Οι 250.000 ίδιες μετοχές αγοράσθηκαν κατά το έτος 2011, σε εκτέλεση απόφασης της από 06.05.2011 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Γ.Ε. Δημητρίου: Ακύρωση 250.000 μετοχών
Η Γ.Ε. Δημητρίου γνωστοποίησε ότι από τις 31 Ιουλίου παύει η διαπραγμάτευση στο ΧΑ 250.000 μετοχών της, οι οποίες αγοράστηκαν το 2011, και οι οποίες ακυρώνονται.

Όπως σημειώνει η εταιρεία, η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 27.06.2017, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου 85.000 €, με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 77.376.446 σε 77.126.446 ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης τωμ 250.000 ιδίων μετοχών της Εταιρείας (κτηθέντων σε εκτέλεση της από 06.05.2011 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της).

Οι ως άνω 250.000 ίδιες μετοχές αγοράσθηκαν κατά το έτος 2011, σε εκτέλεση απόφασης της από 06.05.2011 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 26.222.991,64€, διαιρούμενο σε 77.126.446 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 0,34 € εκάστης.

Στις 17.07.2017 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. η υπ' αριθμ. 848131 απόφαση του Τμήματος Εισηγμένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε., Διεύθυνση Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ., Γενική Διεύθυνση Αγοράς, Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στη Συνεδρίασή του της 26/07/2017, ενημερώθηκε για την εν λόγω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω ακύρωσης των μετοχών της εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση  της εταιρείας ορίζεται ότι, από την 31/07/2017 παύει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 250.000 μετοχών, οι οποίες ακυρώνονται.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v