ΕΛΤΟΝ: Χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου από 1/8

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου ύψους 0,08 ευρώ ανά μετοχή είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τετάρτη 2 Αυγούστου 2017.

ΕΛΤΟΝ: Χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου από 1/8

Ανακοινώνεται από την Εταιρία ΕΛΤΟΝ ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28-06-2017 αποφάσισε την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 2.138.414,96 Ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό 0,08 ευρώ κάθε μίας ήτοι από ευρώ 0,60 σε ευρώ 0,52 η κάθε μία, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.

Έτσι το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 13.899.697,24 ευρώ και διαιρείται σε 26.730.187 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,52 ευρώ κάθε μιας.

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με την υπ΄ αριθμ.πρωτ. 77928/12-07-2017 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στη συνεδρίασή του της 26/07/2017 ενημερώθηκε για την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας με επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,08 ευρώ ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω από την Τρίτη 1 Αυγούστου 2017 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με νέα ονομαστική αξία 0,52 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,08 € ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τετάρτη 2 Αυγούστου 2017 για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η Δευτέρα 7 Αυγούστου 2017. Η καταβολή των μετρητών για το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου θα ξεκινήσει από την Δευτέρα 7 Αυγούστου 2017 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος έως και την 31/07/2018 ως ακολούθως :

1. Από τους χειριστές των δικαιούχων μετόχων εφ΄ όσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης.

2. Μέσω πίστωσης του λογαριασμού τους στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος εφ΄ όσον οι μέτοχοι έχουν δηλώσει τη συγκεκριμένη Τράπεζα ως χειριστή στο Σ.Α.Τ.

3. Από το δίκτυο των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στους μετόχους που δεν έχουν ζητήσει είσπραξη από το χειριστή τους ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον ειδικό λογαριασμό των Ελληνικών Χρηματιστηρίων ή για μετοχές που τηρούνται σε μερίδες μη εμφανισθέντων επενδυτών. Για την είσπραξη των μετρητών από το δίκτυο καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος είναι αναγκαία η προσκόμιση του δελτίου αστυνομικής τους ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ.) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή.

Μετά την 31/07/2018 η επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά θα καταβάλλεται μόνον από τα γραφεία της εταιρίας (θέση Ντράσεζα – ΒΙΠΑ Αυλώνα).

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v