Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΔΜΗΕ: Στα €32,2 εκατ. μειώθηκαν τα καθαρά κέρδη εξαμήνου

Τα καθαρά κέρδη του ΑΔΜΗΕ διαμορφώθηκαν σε 32,2 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 18,1% σε σύγκριση με το α’ εξάμηνο του 2016, αντανακλώντας εν πολλοίς την αντίστοιχη υποχώρηση της λειτουργικής κερδοφορίας.Θα διανείμει προμέρισμα ύψους 7,3 εκατ. ευρώ, πριν το τέλος του έτους.

ΑΔΜΗΕ: Στα €32,2 εκατ. μειώθηκαν τα καθαρά κέρδη εξαμήνου

Τα έσοδα για το α’ εξάμηνο του 2017 για τον ΑΔΜΗΕ  εμφανίζονται μειωμένα κατά 9,6 εκατ. ευρώ (-7,3% σε ετήσια βάση) λόγω της μείωσης του εσόδου ενοικίου συστήματος μεταφοράς, αλλά και της μείωσης κατά 2,9 εκατ. ευρώ (-21,5% σε ετήσια βάση) των εσόδων από εργολαβίες τρίτων, μη ρυθμιζόμενων εσόδων και άλλων πωλήσεων σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Η μείωση του εσόδου ενοικίου συστήματος μεταφοράς αντανακλά κυρίως την μείωση των εσόδων από διεθνείς διασυνδέσεις που ενσωματώθηκε από τη ΡΑΕ στο Απαιτούμενο Έσοδο του ΑΔΜΗΕ κατά το 2017, στη βάση της απόφασης 404/2016 της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

Τα έσοδα του ΑΔΜΗΕ για το α’ εξάμηνο του 2017 είναι συγκρίσιμα με την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους, αντίθετα με το β’ εξάμηνο του 2017 που δεν είναι συγκρίσιμο με το αντίστοιχο του 2016, εξαιτίας της λογιστικής μεταχείρισης ενός έργου του Συστήματος που επηρέασε αρνητικά τα αποτελέσματα του β’ εξαμήνου του 2016. Το γεγονός είχε αρνητική επίπτωση ύψους 30 εκατ. ευρώ στο έσοδο ενοικίου συστήματος μεταφοράς το β’ εξάμηνο του 2016 και αναμένεται να αποτελέσει θετική βάση σύγκρισης για τα οικονομικά αποτελέσματα του β’ εξαμήνου του 2017.

Τα λειτουργικά έξοδα της Συγγενούς Εταιρείας ανήλθαν σε 72,6 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Τα συνολικά κόστη, εξαιρουμένων των αποσβέσεων για το εξάμηνο διαμορφώθηκαν σε 40,7 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 4,8% σε ετήσια βάση. Οι ανακλήσεις συγκεκριμένων προβλέψεων και απομειώσεων για την εξεταζόμενη περίοδο διαμορφώθηκαν σε 0,5 εκατ. ευρώ, έναντι 2,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017 ανήλθαν σε 92,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 10,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 ή κατά 10,6 εκατ. ευρώ συνολικά, εξαιτίας της αντίστοιχης μείωσης του εσόδου ενοικίου συστήματος μεταφοράς. Το περιθώριο EBITDA κινήθηκε γύρω στο 70,3% από 71,6% το α’ εξάμηνο του 2016, αντανακλώντας τη μεγάλη μείωση σημαντικού αριθμού παραγόντων κόστους κατά την εξεταζόμενη περίοδο.

Οι απομειώσεις και αποσβέσεις για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017 ανήλθαν σε 31,9 εκατ. ευρώ, σε οριακά χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2016, αντανακλώντας τον αργό ρυθμό των επενδύσεων τους τελευταίους μήνες. Ο ΑΔΜΗΕ ανακοίνωσε λειτουργικά κέρδη (EBIT) 60,9 εκατ. ευρώ για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017, μειωμένα κατά 14,6% σε ετήσια βάση.

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα διαμορφώθηκαν στα 15,6 εκατ. ευρώ, αμετάβλητα σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2016. Η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ επανεξετάζει τη διάρθρωση του ισολογισμού της εταιρείας και διερευνά όλες τις εναλλακτικές επιλογές, στοχεύοντας στη δραστική μείωση του κόστους δανεισμού.

Ο φόρος εισοδήματος ανήλθε σε 13 εκατ. ευρώ και ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος σε ετήσια βάση.

Τα καθαρά κέρδη του ΑΔΜΗΕ διαμορφώθηκαν σε 32,2 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 18,1% (7,1 εκατ. ευρώ) σε σύγκριση με το α’ εξάμηνο του 2016, αντανακλώντας εν πολλοίς την αντίστοιχη υποχώρηση της λειτουργικής κερδοφορίας.

Το α’ εξάμηνο του 2017, ο ΑΔΜΗΕ παρήγαγε ακαθάριστες ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προ φόρων και τόκων ύψους 157,3 εκατ. ευρώ, έναντι 155,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες, ύψους 81,4 εκατ. ευρώ, ήταν χαμηλότερες κατά 62,8 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι, κατά κύριο λόγο εξαιτίας της καταβολής φόρων ύψους 57,1 εκατ. ευρώ την εξεταζόμενη περίοδο, συμπεριλαμβανομένης και εφάπαξ επιβάρυνσης ύψους 38 εκατ. ευρώ συνδεόμενη με την καταβολή μερίσματος. Οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες αποτυπώνουν επίσης έξοδα δανείου που συνδέονται με την αναχρηματοδότηση κοινοπρακτικού δανείου νωρίτερα εντός του έτους.

Οι συνολικές επενδύσεις του ΑΔΜΗΕ κατά το α’ εξάμηνο του 2017, ύψους 27,1 εκατ. ευρώ, ήταν σημαντικά χαμηλότερες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016, εν πολλοίς εξαιτίας του γεγονότος ότι κατά το β’ εξάμηνο του 2016 και το α’ εξάμηνο του 2017, η εταιρεία είχε επικεντρωθεί στην διαδικασία του πλήρους Ιδιοκτησιακού Διαχωρισμού.

Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε 239,5 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 35,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις 31 Δεκεμβρίου 2016, κυρίως λόγω της καταβολής φόρων ύψους 57,1 εκατ. ευρώ και της καταβολής μερίσματος ύψους 91,9 εκατ. ευρώ προς τον πρώην βασικό μέτοχο ΔΕΗ στο πλαίσιο του Ιδιοκτησιακού Διαχωρισμού και τη διανομή μεριδίου 51% του ΑΔΜΗΕ μέσω μεταβίβασής του από τη ΔΕΗ στους δικούς της μετόχους. Οι πληρωμές φόρων περιλαμβάνουν κονδύλι 38 εκατ. ευρώ που έχει εγγραφεί ως πρόβλεψη στα αποτελέσματα β’ εξαμήνου 2016 και συνδέεται με το μέρισμα που καταβλήθηκε στη ΔΕΗ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του ΑΔΜΗΕ στο τέλος Ιουνίου 2017 ανέρχονταν σε 255,4 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκαν κατά 38,7 εκατ. ευρώ κατά την εξεταζόμενη περίοδο, συνεπεία του συνδυασμού των θετικών ταμειακών ροών μετά τόκων ύψους 54,3 εκατ. ευρώ με την καταβολή μερίσματος προς την ΔΕΗ ύψους 92,9 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης τη διανομή προμερίσματος ύψους 7,3 εκατ. ευρώ, πληρωτέου πριν το τέλος του έτους. Το μέρισμα αντιστοιχεί στο 50% των καθαρών κερδών του ΑΔΜΗΕ για το α’ εξάμηνο του 2017 και η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών θα εισπράξει το μερίδιο που του αναλογεί βάσει της μετοχικής της συμμετοχής 51% στον ΑΔΜΗΕ.

* Τα αναλυτικά τα αποτελέσματα εξαμήνου του ΑΔΜΗΕ, δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v