Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ιλυδα: Η Εκτακτη ΓΣ ενέκρινε την αγορά ακινήτου προς 500.000 ευρώ

Το συνολικό τίμημα της προσυμφωνηθείσας πωλήσεως για την απόκτηση του ακινήτου εκ μέρους της Εταιρείας σύμφωνα με το καταρτισθέν προσύμφωνο ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ.

Ιλυδα: Η Εκτακτη ΓΣ ενέκρινε την αγορά ακινήτου προς 500.000 ευρώ

Η Ίλυδα ανακοινώνει ότι την 27η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας η Έκτακτη ΓΣ, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 5.882.543 κοινές, ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 71,51% επί συνόλου 8.226.132 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Στο 1ο θέμα ενέκρινε και επικύρωσε κατά πλειοψηφία το συμβολαιογραφικό προσύμφωνο αγοραπωλησίας ακινήτου της Συμβολαιογράφου Αθηνών κας. Γεωργίας Μπλάνα μεταξύ των κ.κ. Μαρίας Παπαδοκωστάκη και Λυδίας Ανυφαντάκη ως πωλητριών και της Εταιρείας ως αγοράστριας.

Ειδικότερα, δυνάμει του ως άνω προσυμφώνου η Εταιρεία για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των αναγκών και εν γένει δραστηριοτήτων της αναφορικά με την διοργάνωση σεμιναρίων και εκπαιδευτικών ημερίδων καθώς και την παρουσίαση και προώθηση των παραγομένων εκ μέρους της προϊόντων, προσυμφώνησε να αποκτήσει με οριστικό συμβόλαιο αγοραπωλησίας από τα ως άνω πρόσωπα, τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23α παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, μία αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία ανεγειρόμενης ήδη οικοδομής, στην ειδικότερη θέση «ΣΕΣΙ» της Δημοτικής Ενότητας Αφιδνών του Δήμου Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, αλλά εντός ζώνης.

Το συνολικό τίμημα της κατά τα ανωτέρω προσυμφωνηθείσας πωλήσεως για την απόκτηση του εν λόγω ακινήτου εκ μέρους της Εταιρείας, με βάση το εν λόγω καταρτισθέν προσύμφωνο ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) Ευρώ, εκ του οποίου:

α) ποσό εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) Ευρώ εκταμιεύθηκε προς τις πωλήτριες την ημερομηνία σύναψης του προσυμφώνου,

β) ποσό εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) Ευρώ θα ληφθεί από τις πωλήτριες εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ημερομηνία σύναψης του προσυμφώνου και τέλος

γ) το υπόλοιπο ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) Ευρώ πρόκειται να καταβληθεί στις πωλήτριες κατά την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου, το οποίο θα λάβει χώρα εντός προθεσμίας δύο (2) ετών από την ημερομηνία σύναψης του προσυμφώνου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.882.543

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 71,51%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.882.543

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.872.293

Αριθμός ψήφων κατά: 10.250

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 2ο θέμα λόγω έλλειψης οιουδήποτε άλλου θέματος προς συζήτηση, ουδεμία απόφαση ελήφθη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v