Ευρωσύμβουλοι: Παρατείνεται η προθεσμία για την καταβολή της αύξησης κεφαλαίου

Το ΔΣ της εισηγμένης αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας τεσσάρων μηνών για την καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου για έναν επιπλέον μήνα.

Ευρωσύμβουλοι: Παρατείνεται η προθεσμία για την καταβολή της αύξησης κεφαλαίου

Το Δ.Σ. της Eυρωσύμβουλοι αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών για την καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Αναλυτικότερα σε συνέχεια: α) της από 19.6.2017 απόφασης της Γ.Σ. της Ευρωσύμβουλοι, η οποία αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 862.322,40€ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 2.874.408 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30€) εκάστη, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε τιμή διάθεσης για την οποία εξουσιοδοτήθηκε να αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 του κ.ν.2190/1920 και

β) της από 3.7.2017 απόφασης του Δ.Σ. της εταιρίας, το οποίο αποφάσισε ομόφωνα την τιμής διάθεσης των τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30€) για εκάστη εκ των 2.874.408 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες θα εκδοθούν για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ήδη σήμερα η εισηγμένη ανακοινώνει ότι την 30.10.2017 το Δ.Σ. της εταιρίας αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών για την καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (η οποία εκκίνησε την 3.7.2017), για έναν (1) επιπλέον μήνα, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν.2190/1920 και τις αποφάσεις της Τακτικής Γ.Σ. της 19.6.2017.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v