Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Intrakat: Στα €9.143.146 το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ΑΜΚ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης διαιρείται σε 30.477.156 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία, ο δε συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου επί κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας ανέρχεται σε 30.477.156.

Intrakat: Στα €9.143.146 το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ΑΜΚ

Η Intrakat ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι μετά:

(α) την ολοκλήρωση και πλήρη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, η οποία αποφασίσθηκε από την Α' Επαναληπτική Συνεδρίαση της από 26.06.2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που συνεδρίασε στις 07.07.2017 σε συνδυασμό με την από 6.10.2017 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας.

(β) την από 13.11.2017 έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 9.143.146,80 ευρώ, και διαιρείται σε 30.477.156 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία, ο δε συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου επί κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας ανέρχεται σε 30.477.156.

Σημειώνεται ότι τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της εν λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ύψους 10.159 χιλ. ευρώ μετά την αφαίρεση δαπανών έκδοσης ύψους 229 χιλ. ευρώ περίπου, θα διατεθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 5.1 του από 31.10.2017 εγκριθέντος από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Συμπληρώματος, του από 12.10.2017 Ενημερωτικού Δελτίου.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v