Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γιατί απορρίπτει το Υγεία τη Δημόσια Πρόταση της «Γ. Αποστολόπουλος»

Μεταξύ €0,64 και €0,78 ανά μετοχή το εύλογο εύρος τιμών από τον ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο (Euroxx). «Γενικές θεωρήσεις της αγοράς» οι δηλώσεις της «Γ. Αποστολόπουλος» για τους επιχειρηματικούς σκοπούς.

Γιατί απορρίπτει το Υγεία τη Δημόσια Πρόταση της «Γ. Αποστολόπουλος»

Αρνητικά τάσσεται το Δ.Σ. του Υγεία στη δημόσια πρόταση για την αγορά μετοχών του από τη «Γ. Αποστολόπουλος». Στην Αιτιολογημένη γνώμη που δημοσιοποίησε, τονίζει ότι:

1. Το προτεινόμενο αντάλλαγμα δεν κρίνεται εύλογο και δίκαιο από χρηματοοικονομικής απόψεως καθώς είναι σημαντικά κατώτερο του κατωτάτου ορίου του εύλογου εύρους τιμών που προσδιορίσθηκε μεταξύ €0,64 και €0,78 ανά μετοχή, σύμφωνα με τις ακολουθηθείσες από τον Χρηματοοικονομικό Σύμβουλο της Εταιρείας μεθόδους αποτίμησης, και συγκεκριμένα κατώτερο κατά 29,69% του κατωτάτου ορίου του εύρους αυτού.

2. Οι δηλώσεις του Προτείνοντος σχετικά με τους επιχειρηματικούς του στόχους συνιστούν γενικές θεωρήσεις της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται η Εταιρεία, χωρίς συγκεκριμένες αναφορές στην ίδια την Εταιρεία.

3. Δεδομένων των δηλώσεων των μετόχων να μην προβούν στη μεταβίβαση ουδεμίας μετοχής, η Δημόσια Πρόταση δεν δύναται να επηρεάσει τον έλεγχο της Εταιρείας. Συνεπώς, καθώς η Εταιρεία θα εξακολουθεί να ελέγχεται από τη MIG, η τυχόν επιτυχής έκβαση της Δημόσιας Πρότασης δεν αναμένεται να επηρεάσει το σύνολο των συμφερόντων της Εταιρείας (περιλαμβανομένων των συμφερόντων των εργαζομένων), τα στρατηγικά σχέδια του Προτείνοντος για την Εταιρεία ή την απασχόληση στους χώρους όπου διεξάγονται οι δραστηριότητες της Εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι το προσφερόμενο αντάλλαγμα της Γ. Αποστολόπουλος ανέρχεται σε €0,45 τοις μετρητοίς για κάθε προσφερόμενη μετοχή και αφορά την εξαγορά κατ' ανώτατο του 30% του Υγεία.

Η αποτίμηση

Ο ανεξάρτητος χρηματοοικονομικός σύμβουλος (Euroxx) προέβη στη σύνταξη αναλυτικής έκθεσης στην οποία εφαρμόζονται τέσσερις διαφορετικές διεθνώς αποδεκτές μέθοδοι αποτίμησης ως ακολούθως:

• Μέθοδος Α' - Αποτίμηση της Εταιρείας με χρήση Προεξόφλησης Ταμειακών Ροών (Discounted Cash Flow)

• Μέθοδος Β' - Αποτίμηση της Εταιρείας με Πολλαπλασιαστές/Αριθμοδείκτες (Multiples) Ομοειδών Εταιρειών

• Μέθοδος Γ' - Αποτίμηση της Εταιρείας με βάση τον Μέσο Οικονομικό Κύκλο (Mid-Cycle Fair Value) και

• Μέθοδος Δ' - Αποτίμηση της Εταιρείας με βάση τις Συγκρίσιμες Συναλλαγές Εγχώριων Εταιρειών Συναφούς Δραστηριότητας.

Με βάση τα αποτελέσματα των μεθόδων υπολογισμού, ο Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, το προσφερόμενο τίμημα €0,45 για κάθε μετοχή της Εταιρείας βρίσκεται χαμηλότερα από το εύλογο εύρος τιμών, όπως αυτό προέκυψε από τις επιλεγμένες μεθόδους αποτίμησης και προσδιορίστηκε σε €0,64-€0,78 ανά μετοχή.

 

* Δείτε όλη την αιτιολογημένη γνώμη στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v