Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Μετέτρεψε δυο ομολογίες σε μετοχές

Η Νίκας ανακοίνωσε την μετατροπή ομολογιών σε μετοχές από 2 μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια της εταιρείας ποσού € 10.000.000 και 3.000.000€ αντίστοιχα

Νίκας: Μετέτρεψε δυο ομολογίες σε μετοχές
Ανακοινώνονται από την εταιρία «Παναγιώτης Γ. Νίκας Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία» τα εξής:

1. Σε εκτέλεση των όρων του υφιστάμενου μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της Εταιρείας έκδοσης της 28ης.09.2011, οι οποίοι όροι έχουν εγκριθεί με την από 25.08.2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σε συνδυασμό με την από 27.09.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, (εφεξής ΜΟΔ Α), υποβλήθηκε την 21.12.2017 από τον δικαιούχο ομολογιούχο με την επωνυμία Givenrise Investments Limited μία (1) δήλωση άσκησης του δικαιώματος μετατροπής των 4.500.000 Ομολογιών Σειράς Α΄ και των 4.500.000 Ομολογιών Σειράς Β’ ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ έκαστη, ήτοι συνολικά των 9.000.000 ομολογιών που ανήκουν στην Givenrise Investments Limited εκ του ΜΟΔ Α, συνολικά σε 29.999.998 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία. Σύμφωνα με τον όρο 8 του ΜΟΔ Α ως ημερομηνία μετατροπής των εν λόγω ομολογιών σε μετοχές της Εταιρείας λογίζεται η 29η.12.2017, ενώ ο ίδιος όρος ορίζει ότι η τιμή μετατροπής είναι τριάντα λεπτά (€ 0,30) ανά μετοχή και ότι κάθε μία (1) ομολογία παρέχει στον ομολογιούχο δικαίωμα μετατροπής της σε 3,3333333 κοινές ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€ 0,30).

Επίσης, σε εκτέλεση των όρων του υφιστάμενου μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της Εταιρείας έκδοσης της 28ης.01.2013, οι οποίοι όροι έχουν εγκριθεί με την από 21.12.2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σε συνδυασμό με την από 23.01.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, (εφεξής ΜΟΔ Β), υποβλήθηκε την 21.12.2017 από τον δικαιούχο ομολογιούχο με την επωνυμία Givenrise Investments Limited μία (1) δήλωση άσκησης του δικαιώματος μετατροπής των 3.000.000 ομολογιών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ έκαστη που ανήκουν στην Givenrise Investments Limited εκ του ΜΟΔ Β, συνολικά σε 9.999.999 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία. Σύμφωνα με τον όρο 8 του ΜΟΔ Α ως ημερομηνία μετατροπής των εν λόγω ομολογιών σε μετοχές της Εταιρείας λογίζεται η 29η.12.2017, ενώ ο ίδιος όρος ορίζει ότι η τιμή μετατροπής είναι τριάντα λεπτά (€ 0,30) ανά μετοχή και ότι κάθε μία (1) ομολογία παρέχει στον ομολογιούχο δικαίωμα μετατροπής της σε 3,3333333 κοινές ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€ 0,30).

Με την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των εν λόγω ομολογιών εκ του ΜΟΔ Α και του ΜΟΔ Β επέρχεται ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 11.999.999,10€, με την έκδοση 39.999.997 νέων, κοινών και μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30€ η κάθε μία. Το συνολικό ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 35.879.045,10€ διαιρούμενο σε 119.596.817 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία. Με την από 29.12.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διαπιστώθηκε η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και αναπροσαρμόστηκε αναλόγως το περί κεφαλαίου άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Η από 29.12.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατατέθηκε στο ΓΕΜΗ την 29.12.2017 και η σχετική ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στο ΓΕΜΗ.

2. Για την εισαγωγή των νέων μετοχών από την μετατροπή των ως άνω ομολογιών εκ του ΜΟΔ Α και ΜΟΔ Β στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα τηρηθεί η τυπική διαδικασία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών και λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων, όπως προβλέπεται στους όρους του ΜΟΔ Α και του ΜΟΔ Β, στον Κ.Ν. 2190/1920 και στο κεφάλαιο 5.3.6 του ισχύοντος Κανονισμού του ΧΑ, σε δύο στάδια.

Κατά το πρώτο στάδιο θα πραγματοποιηθεί η έγκριση εισαγωγής των νέων μετοχών, μετά την εμπρόθεσμη υποβολή στο ΧΑ από την εταιρία, των απαιτούμενων νόμιμων δικαιολογητικών και εγγράφων.

Κατά το δεύτερο στάδιο θα πραγματοποιηθεί η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, την 4η εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία έγκρισης της εισαγωγής τους από το ΧΑ, όπως θα αναφέρεται σε νεώτερη σχετική ανακοίνωση που θα έχει δημοσιευτεί τουλάχιστον πριν από μία εργάσιμη ημέρα. Οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στη μερίδα του δικαιούχου μετόχου στο Σ.Α.Τ. την προηγούμενη ημέρα της έναρξης διαπραγμάτευσης τους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v