Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαίσιο: Ο Φίλιππος Καραγκούνης εξελέγη νέο μη εκτελεστικό μέλος στο ΔΣ

Η εκλογή του νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκειται στην έγκριση της αμέσως επόμενης συγκληθησομένης Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Πλαίσιο: Ο Φίλιππος Καραγκούνης εξελέγη νέο μη εκτελεστικό μέλος στο ΔΣ

Η Πλαίσιο ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση αυτού της 10ης Ιανουαρίου 2018 εξέλεξε ως Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος αυτού τον κ. Φίλιππο Καραγκούνη σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους κ. Νικολάου Τσίρου.

Η εκλογή του νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου υπόκειται στην έγκριση της αμέσως επόμενης συγκληθησομένης Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της διαρκείας της θητείας του, ήτοι μέχρι την 02.04.2020, ως ακολούθως:

1) Γεώργιος Γεράρδος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).

2) Κωνσταντίνος Γεράρδος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).

3) Γεώργιος Λιάσκας , μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Αντιόπη-Αννα Μαύρου, μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Φίλιππος Καραγκούνης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και

6) Ηλίας Κλης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την αυτή ως άνω συνεδρίασή του ενέκρινε, την αντικατάσταση του παραιτηθέντος Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου και Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού Μέλους κ. Νικολάου Τσίρου από τον κ. Φίλιππο Καραγκούνη, ο οποίος πληροί τις απαιτούμενες εκ του νόμου προυποθέσεις, διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία καθώς και επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική.

Η εκλογή του κ. Φίλιππου Καραγκούνη ως Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και Προέδρου αυτής, θα υποβληθεί προς έγκριση στην αμέσως επόμενη συγκληθησομένη Τακτική ή Έκτακτη Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Συνεπώς, η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου έχει ως ακολούθως:

1) Φίλιππος Καραγκούνης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

2) Ηλίας Κλης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και

3) Αντιόπη Αννα Αναστασοπούλου-Μαύρου, μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v