Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επίλεκτος: Εγκρίθηκαν από τη ΓΣ μείωση κεφαλαίου, αγορά ιδίων μετοχών

Η ΓΣ ενέκρινε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό Ευρώ 17.217,00 με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 51.887.910 σε 51.830.520 κοινές ονομαστικές μετοχές λόγω ακύρωσης 57.390 ιδίων μετοχών. Επίσης, εγκρίθηκε η αγορά ιδίων μετοχών έως 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το νέο ΔΣ.

Επίλεκτος: Εγκρίθηκαν από τη ΓΣ μείωση κεφαλαίου, αγορά ιδίων μετοχών

Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της ετιαρείας κατά 17.217 ευρώ, λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών, την αγορά ιδίων μετοχών έως του 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, αλλά και το νέο διοικητικό συμβούλιο, ενέκριναν, μεταξύ άλλων, οι μέτοχοι της Επίλεκτος κατά την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου. 

Αναφορικά με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, εγκρίθηκε ομόφωνα  με ψήφους 36.848.269, ήτοι ποσοστό 100% των ψήφων  που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, που αντιστοιχούν στο 71,20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό Ευρώ 17.217,00 με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από  51.887.910 σε 51.830.520  κοινές ονομαστικές μετοχές λόγω ακύρωσης 57.390 ιδίων μετοχών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει  και εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο.

Για την αγορά ιδίων μετοχών, εγκρίθηκε  με ψήφους 28.746.531, ήτοι ποσοστό 78,01 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, αγορά ιδίων μετοχών  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μέχρι του 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, με ανώτατη τιμή αγοράς  τρία ευρώ (3 €)    και κατώτατη  τιμή αγοράς  δέκα λεπτά  του  ευρώ  (0,10 €)  ανά μετοχή,  στην  οποία  (τιμή) επιτρέπεται να διενεργηθούν οι προβλεπόμενες αποκτήσεις , και  μέσα  σε χρονικό  διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών  από την ημερομηνία της έγκρισης από την Γενική Συνέλευση , ήτοι μέχρι τις  11.02.2020.

Επίσης, εξελέγησαν με ψήφους 28.746.531, ήτοι ποσοστό 78,01 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, ως μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου, που θα θητεύσει επί μία διετία κατ΄ άρθρο 14 του καταστατικού, οι εξής : α) Ευριπίδης Δοντάς του Χαραλάμπους, β) Απόστολος Δοντάς του Ηλία, γ) Απόστολος Δοντάς του Ιωάννη, δ) Αρετή Αρσενοπούλου του Ανδρέα, ε) Γρηγόριος Μπιτσικώκος του Ευαγγέλου, στ) Νικόλαος Λαποκωνσταντάκης του Γεωργίου, και ζ) Κήττας Χρήστος του Ευαγγέλου.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα, έχει ως εξής: 

Ευριπίδης  Δοντάς του Χαραλάμπους – Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος εκτελεστικό μέλος
Απόστολος Δοντάς του Ηλία – Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος  εκτελεστικό μέλος
Απόστολος Δοντάς του Ιωάννη,  εκτελεστικό μέλος
Αρσενοπούλου  Αρετή του Ανδρέα,  εκτελεστικό μέλος
Μπιτσικώκος  Γρηγόριος του Ευαγγέλου,  ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Xρήστος Κήττας του Λάμπρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Λαποκωνσταντάκης  Νικόλαος του Γεωργίου,  μη εκτελεστικό μέλος 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v