Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αναβλήθηκε για τις 23 Μαρτίου η έκτακτη ΓΣ της ΕΛΒΙΕΜΕΚ

Η αναβολή αποφασίστηκε κατόπιν αιτήματος μετόχου που εκπροσωπεί το 18% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης.

Αναβλήθηκε για τις 23 Μαρτίου η έκτακτη ΓΣ της ΕΛΒΙΕΜΕΚ

Η εταιρεία ΕΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, κατά τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που πραγματοποιήθηκε την 23/2/2018, αποφασίστηκε, κατόπιν αιτήματος μετόχου, που εκπροσωπεί το 18% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 3 Ν. 2190/1920, η αναβολή της συνεδρίασης για την 23η Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00', στην έδρα της εταιρείας στον Ταύρο, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ 1 και Πειραιώς 209.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Συνέλευση θα έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της εταιρείας κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι την 19η Μαρτίου 2018 (Ημερομηνία Καταγραφής) στο αρχείο μετόχων της εταιρείας που τηρείται ηλεκτρονικά στην ΕΧΑΕ. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι στις 20 Μαρτίου 2018.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v