Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΙG: Εχουμε γίνει αποδέκτες επενδυτικών προτάσεων

Η εισηγμένη τονίζει ότι έχει γίνει επανειλημμένα δέκτης ενδιαφέροντος για εξαγορά, μεταβίβαση ή στρατηγική συνεργασία, κινήσεις που συνδέονται με συμφωνίες εμπιστευτικότητας. Δεν έχουν βάση τα σχετικά δημοσιεύματα.

ΜΙG: Εχουμε γίνει αποδέκτες επενδυτικών προτάσεων

Δεν έχουν βάση τα δημοσιεύματα που αναφέρονται σε εξαγορά και μεταβίβαση ποσοστών της MIG, αναφέρει η εταιρία σε απάντησή της προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τονίζοντας ότι έχει γίνει αποδέκτης σχετικού ενδιαφέροντος, ωστόσο διέπονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας και δεν έχει προκύψει κάτι ανακοινώσιμο μέχρι στιγμής. 

Οπως αναφέρει η εταιρία σε σχετική ανακοίνωση: 

Κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε σχέση με δημοσιεύματα του τύπου η Marfin Investment Group ανακοίνωσε, σε συνέχεια της από 29/3/2018 Ανακοίνωσής της ότι έχει γίνει επανειλημμένα, όπως άλλωστε και κατά τα προηγούμενα έτη, αποδέκτης διερευνητικών εκδηλώσεων ενδιαφέροντος για την εξαγορά, τη μεταβίβαση ή τη στρατηγική συνεργασία στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται, στα πλαίσια των οποίων υπογράφονται οι συνήθεις συμφωνίες εμπιστευτικότητας, χωρίς όμως να έχει προκύψει μέχρι σήμερα οποιαδήποτε ανακοινώσιμη κατά το νόμο πρόταση ή συμφωνία. Κατά συνέπεια, τα αναφερόμενα σε τιμές δημοσιεύματα στερούνται βάσεως και αποτελούν απλές υποθέσεις των συντακτών τους.

Η Εταιρία επαναλαμβάνει ότι σύμφωνα με την πολιτική της, δεν προτίθεται να προβαίνει σε σχολιασμό των ποικίλων πληροφοριών που βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας. Η Εταιρία θα προβαίνει πάραυτα σε δημοσιοποίηση πληροφοριών που αφορούν γεγονότα ή καταστάσεις που εύλογα αναμένεται να ολοκληρωθούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η Εταιρία καλεί εκ νέου το επενδυτικό κοινό να βασίζει τις επενδυτικές του επιλογές μόνο σε επίσημες Ανακοινώσεις ή Δελτία Τύπου της Εταιρίας.

Παράλληλα η MIG σε ξεχωριστή ανακοίνωση και με αφορμή δημοσιεύματα τύπου διευκρινίζει ότι έχει γίνει πολλάκις αποδέκτης διερευνητικών εκδηλώσεων ενδιαφέροντος για την εξαγορά, τη μεταβίβαση ή τη στρατηγική συνεργασία της θυγατρικής της Υγεία, στα πλαίσια των οποίων υπογράφονται οι συνήθεις συμφωνίες εμπιστευτικότητας (ανταλλαγή πληροφοριών), χωρίς όμως να έχει προκύψει μέχρι σήμερα οποιαδήποτε ανακοινώσιμη κατά το νόμο πρόταση ή συμφωνία.

Η εταιρία επαναλαμβάνει ότι θα προβαίνει πάραυτα σε δημοσιοποίηση πληροφοριών που αφορούν γεγονότα ή καταστάσεις που εύλογα αναμένεται να ολοκληρωθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η MIG καλεί εκ νέου το επενδυτικό κοινό να βασίζει τις επενδυτικές του επιλογές μόνον σε επίσημες ανακοινώσεις ή Δελτία Τύπου της εταιρίας.

MIG: Στο 4,54% το ποσοστό του Jochen Müller

Εν τω μεταξύ η MIG ανακοίνωσε ότι την 30.3.2018, ο κ. Jochen Müller υπέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εκδότρια την από 30.3.2018 γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου της Εκδότριας, από την οποία προκύπτουν τα ακόλουθα:

Λόγος υποβολής γνωστοποίησης: Διάθεση δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας

Στοιχεία υπόχρεου προσώπου: Jochen Müller, D-90530 Wendelstein, Γερμανία

Ημερομηνία κατά την οποία σημειώθηκε μεταβολή σε δικαιώματα ψήφου: 28.3.2018

Γνωστοποιούμενες λεπτομέρειες:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΙΜΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ:

Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενων από μετοχές: 9,6597%
Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενων από χρηματοπιστωτικά μέσα: 0%

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΙΜΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ:

Συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου: 42.654.233, τα οποία προέρχονται από μετοχές και κατέχονται άμεσα
Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενων από μετοχές: 4,54%
Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενων από χρηματοπιστωτικά μέσα: 0%

Σύμφωνα με την παραληφθείσα γνωστοποίηση, ο κ. Müller δεν ελέγχεται από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα και δεν ελέγχει άλλη επιχείρηση/επιχειρήσεις που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα συμμετοχή στην Εκδότρια. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v