Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Revoil: Στα 709,5 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών το 2017

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανέρχεται σε 709,5 εκατ. ευρώ, έναντι 646 εκατ. ευρώ. το 2016. Το μικτό κέρδος της Εταιρίας ανήλθε στα 22,83 εκατ. ευρώ το 2017, συγκρινόμενο με το αντίστοιχο μέγεθος ποσού 23,81 εκατ. ευρώ της περσινής περιόδου.

Revoil: Στα 709,5 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών το 2017

Στην ανακοίνωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων για το έτος 2017 προχώρησε η Εταιρία REVOIL.

Πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω της πώλησης της θυγατρικής ΑΡΙΣΤΟΝ και της μη ύπαρξης δραστηριότητας στην έτερη θυγατρική REVOIL ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ η οποία βρίσκεται σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης, δεν έχουν καταρτισθεί ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με 31/12/2017.

Οι πωλήσεις της Εταιρίας ανήλθαν στα 708,2 εκατ. ευρώ το 2017 από 640 εκατ. το 2016 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,66% λόγω της σημαντικής ανόδου των διεθνών τιμών των καυσίμων, καθώς οι συνολικοί πωλούμενοι όγκοι καυσίμων της Εταιρίας κινήθηκαν οριακά χαμηλότερα.

Οι συνολικές πωλούμενες ποσότητες των καυσίμων της Εταιρίας ανήλθαν στα 782 εκατ. λίτρα, έναντι 790,5 εκατ. λίτρα το 2016, εμφανίζοντας οριακή πτώση 1%. Πιο αναλυτικά οι πωλούμενες ποσότητες πετρελαίου κίνησης ενισχύθηκαν κατά 2%, οι πωλήσεις marine και μαζούτ κατά 34% και 12% αντίστοιχα ενώ οι βενζίνες και το πετρέλαιο θέρμανσης κατέγραψαν απώλειες 8% και 3% αντίστοιχα.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου (συμπεριλαμβάνονται οι διακοπείσες δραστηριότητες) ανέρχεται σε 709,5 εκατ. ευρώ, έναντι 646 εκατ. ευρώ. το 2016. Το μικτό κέρδος της Εταιρίας ανήλθε στα 22,83 εκατ. ευρώ το 2017, συγκρινόμενο με το αντίστοιχο μέγεθος ποσού 23,81 εκατ. ευρώ της περσινής περιόδου.

Η REVOIL στη χρήση του 2017 και συγκεκριμένα στο πρώτο εξάμηνο, στα πλαίσια αναδιοργάνωσης των λειτουργιών της προέβη στην πώληση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης που διέθετε στη Νέα Καρβάλη Καβάλας έναντι του ποσού των 15 εκατ. ευρώ στην εταιρία ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Ελλάς.

Το τελικό λογιστικό αποτέλεσμα από την πώληση ανήλθε σε 888 χιλ. ευρώ όφελος για την Καθαρή θέση της εταιρίας και αναλύεται σε ζημιά ποσού 3,29 εκατ. ευρώ η οποία απεικονίστηκε ξεχωριστά στα αποτελέσματα προ φόρων της περιόδου με επιπλέον όμως βελτίωση της καθαρής θέσης της εταιρίας με το ποσό των 4,18 εκατ. ευρώ από αναβαλλόμενη φορολογία.

Παράλληλα η εν λόγω συναλλαγή συμβάλει στη σημαντική ενίσχυση της ρευστότητας της Εταιρίας με ισόποση αύξηση του Κεφαλαίου Κίνησης και ενδυναμώνει περαιτέρω την εμπορική συνεργασία των δύο εταιριών με αμοιβαία πολλαπλά οφέλη και για τις δύο πλευρές.

Επιπρόσθετα η Εταιρία προέβη στην πλήρη απεμπλοκή της από τη ζημιογόνο δραστηριότητα της ποντοπόρου ναυτιλίας με την πώληση της θυγατρικής ΑΡΙΣΤΟΝ η οποία επιβάρυνε με σημαντικές ζημιές τον Όμιλο τα τελευταία χρόνια.

Η πώληση τον Μάιο του 2017 της συμμετοχής πρόσθεσε τελικές πλέον ζημιές 2.02 εκατ. ευρώ στα ετήσια αποτελέσματα 2017 της μητρικής εταιρίας. Τα δύο αυτά γεγονότα της πώλησης παγίου και συμμετοχής συμπίεσαν το λειτουργικό αποτέλεσμα σε επίπεδο EBΙTDA στα 1,7 εκατ. το 2017 έναντι ζημιών 23,3 εκατ. το 2016. Προ αποτελεσμάτων πώλησης παγίου & θυγατρικής το ΕBITDA διαμορφώνεται στα 7,01 εκατ. ευρώ.

Σε ότι αφορά τα αποτελέσματα προ φόρων η Εταιρία από την εμπορική της δραστηριότητα παρήγαγε κέρδη 411 χιλ. ευρώ την χρήση 2017, ενώ λόγω της πώλησης παγίου και συμμετοχής τα κέρδη γύρισαν σε ζημιές 4,90 εκατ. ευρώ έναντι 30,67 εκατ. ευρώ ζημιών το 2016. Αντίστοιχα μετά από φόρους οι ζημιές ήταν 4,58 εκατ. ευρώ από 30,85 εκατ. ευρώ το 2016.

Το 2017 ήταν για την εγχώρια αγορά πετρελαιοειδών μια χρονιά αντίστοιχη του 2016 που χαρακτηρίστηκε από μικρή υποχώρηση στους πωλούμενους όγκους. Στην αδυναμία της αγοράς να κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα συνέβαλε η αύξηση των φόρων στα καύσιμα κίνησης και η αύξηση των διεθνών τιμών σε συνδυασμό με το περιορισμένο διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών λόγω της πολύχρονης κρίσης.

Η REVOIL κινήθηκε στα επίπεδα της αγοράς, ενώ εντός του 2017 προχώρησε στις δύο στρατηγικής σημασίας κινήσεις (πώληση εγκατάστασης και θυγατρικής) που της έχουν προσδώσει δυναμική για σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων της στο άμεσο μέλλον.

Το 2018 η REVOIL επικεντρωμένη στη κύρια δραστηριότητά της και συγκεκριμένα στην εμπορία πετρελαιοειδών, στοχεύει στην επέκταση του δικτύου πρατηρίων της με νέα σημεία πώλησης σε κομβικά σημεία εντός κυκλοφοριακών αρτηριών και μεγάλων πόλεων, στη προώθηση νέων προϊόντων διευρύνοντας τις επιλογές προς τους καταναλωτές που επισκέπτονται τα πρατήριά της, ενώ εξετάζει τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει ένα πανελλαδικό δίκτυο 536 σημείων πώλησης στη προώθηση, προϊόντων ενέργειας (φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια) και λοιπών συναλλαγών.

Επίσης είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η συγκρίσιμη κερδοφορία προ φόρων του πρώτου τριμήνου 2018 υπερβαίνει την αντίστοιχη του συνόλου του 2017, καθορίζοντας έτσι τη δυναμική της Εταιρίας μετά και τις στρατηγικής σημασίας κινήσεις που έλαβαν χώρα τη περσινή χρονιά.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v