Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MIG: Σταθερός στα 1,0 δισ. ο τζίρος το 2017

Τα ενοποιημένα EBITDA του Ομίλου ανήλθαν στα €117,8 εκατ. έναντι €132,2 εκατ. το 2016. Στα 130,5 εκατ. τα συνολικά διαθέσιμα. Η πορεία των θυγατρικών. «Ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για τον Όμιλο το 2017», τονίζει ο πρόεδρος του ΔΣ, Π. Θρουβάλας.

MIG: Σταθερός στα 1,0 δισ. ο τζίρος το 2017

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου της MIG το 2017 παρέμειναν σταθερές στα €1,080 δισ. παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην πλειονότητα των κλάδων που δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές του Ομίλου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών ανήλθαν στα €141,6 εκ. έναντι €156,1 εκ. το 2016 και επηρεάστηκαν θετικά από τους ομίλους Vivartia κατά €10,2 εκ. και Υγεία κατά €3 εκ. και αρνητικά από τους ομίλους Attica κατά €19,7 εκ. λόγω της αύξησης της τιμής των καυσίμων και SingularLogic κατά €9,3 εκ.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA του Ομίλου ανήλθαν σε κέρδη €117,8 εκ. έναντι €132,2 εκ. το 2016, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων ανήλθαν σε €40,8 εκ. έναντι €55,7 εκ. το 2016.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και μη ελέγχουσες συμμετοχές ανήλθαν σε ζημία €74,8εκ. έναντι ζημιών €84,9 εκ. το 2016.

Tα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανήλθαν στα €130,5 εκ. ενώ οι ενοποιημένες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου την 31.12.2017 διαμορφώθηκαν στα €1.624 εκ.

Αναφορικά με την πορεία των θυγατρικών του Ομίλου MIG επισημαίνονται τα εξής:

* Όμιλος ATTICA: Η ενίσχυση του μεταφορικού έργου σε όλες τις κατηγορίες εσόδων (αύξηση επιβατών κατά 2,2%, Ι.Χ. οχημάτων κατά 5,7% και φορτηγών αυτοκινήτων κατά 3,5%) σε σχέση με το 2016 είχε θετικό αντίκτυπο στις ενοποιημένες πωλήσεις οι οποίες ανήλθαν στα €271,5 εκ. έναντι 268,6 εκ. το 2016. Τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA ανήλθαν στα €50,4 εκ. έναντι €70,0 εκ. το 2016, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €1,2 εκ. έναντι €20,3 εκ. το 2016. Η ανωτέρω απόκλιση στην κερδοφορία, σχετίζεται σε σημαντικό βαθμό με την αύξηση της τιμής των καυσίμων (μέση ετήσια αύξηση άνω του 27%) που επιβάρυνε τον Όμιλο με ποσό €22 εκ.

* Όμιλος VIVARTIA: Ο Όμιλος κατέγραψε ενοποιημένα κέρδη προ φόρων €3,3 εκ. για πρώτη φορά μετά τη χρήση του 2009 παρά την διατήρηση της αρνητικής τάσης στην αγορά των γαλακτοκομικών στην Ελλάδα το 2017 (-8%) και την εν γένει μείωση της καταναλωτικής δαπάνης, διατηρώντας την ηγετική του θέση στους κύριους τομείς δραστηριότητας. Οι ενοποιημένες πωλήσεις παρουσίασαν οριακή μείωση σε σχέση με το 2016 και ανήλθαν σε €565,2εκ (-1%), ενώ τα ενοποιημένα δημοσιευμένα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά €10,2 εκ. σε σχέση με το 2016 (+22%) και ανήλθαν σε €56,4εκ. Τέλος, τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους κερδών να ανέλθουν σε €0,3εκ.

* Όμιλος ΥΓΕΙΑ: Ο Όμιλος παρουσίασε σημαντική βελτίωση των λειτουργικών του αποτελεσμάτων και των καθαρών κερδών έναντι του 2016. Οι ενοποιημένες πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες παρουσίασαν οριακή αύξηση σε σχέση με το 2016 και ανήλθαν σε €206 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη EBITDA από συνεχιζόμενες δραστηριότητες παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 10% σε σχέση με το 2016 και ανήλθαν σε €33,5 εκ. (€30,5 εκ. το 2016). Αντίστοιχα, τα ενοποιημένα EBIT από συνεχιζόμενες δραστηριότητες παρουσίασαν σημαντική βελτίωση και ανήλθαν σε €19 εκ. έναντι €15,4 εκ. το 2016 ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες και μη ελέγχουσες συμμετοχές παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 131,4% και διαμορφώθηκαν στα €9,7 εκ.

* Όμιλος SingularLogic: Οι ενοποιημένες πωλήσεις μειώθηκαν κατά 4% σε σχέση με το 2016 και ανήλθαν στο ποσό των €37,5 εκ. Τα αποτελέσματα EBITDA διαμορφώθηκαν σε ζημιές ποσού €4,7 εκ. σε σύγκριση με κέρδη €4,6 εκ. κατά την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο με τη μείωση να οφείλεται κυρίως στην καθυστέρηση υλοποίησης σημαντικών έργων πληροφορικής, ενδιαφέροντος του Ομίλου, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ο Όμιλος SingularLogic υλοποιεί πρόγραμμα λειτουργικής αναδιάρθρωσης προκειμένου να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες του κλάδου και να επιστρέψει εντός του 2018 σε θετικά επίπεδα λειτουργικής κερδοφορίας.

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

* Την 1.3.2018 υπεγράφη Συμφωνία Αναδιάρθρωσης του δανεισμού του Ομίλου Vivartia με τις τράπεζες Alpha Bank, Eurobank Ergasias, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς. Η εν λόγω συμφωνία ενσωματώνει όρους επωφελείς για τον Όμιλο δεδομένου ότι προβλέπει ουσιαστική μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους και επέκταση της διάρκειας των ομολογιακών δανείων του Ομίλου Vivartia μέχρι τον Οκτώβριο του 2024. Η υλοποίηση του συνόλου της Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης βρίσκεται σε εξέλιξη με την υπογραφή των επιμέρους τελικών συμβάσεων και εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός του Μαΐου 2018.

* Την 25.4.2018 η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της Hellenic Seaways (HSW) από τον Όμιλο ATTICA. Η έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού έγινε μετά την ανάληψη δεσμεύσεων από τον Όμιλο Attica, οι οποίες κατά την κρίση της Επιτροπής είναι κατάλληλες, επαρκείς και ανάλογες για να διασφαλίσουν συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην Ελληνική Ακτοπλοΐα. Κατόπιν της εγκρίσεως, ο Όμιλος Attica θα προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση των συμβατικά συμφωνημένων ενεργειών για την απόκτηση του 98,83% του μετοχικού κεφαλαίου της HSW.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου, κος Παναγιώτης Θρουβάλας, έκανε την ακόλουθη δήλωση: Το 2017 ήταν μια ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για τον Όμιλο τόσο στο επίπεδο εξέλιξης των οικονομικών μεγεθών αρκετών εταιριών του Ομίλου όσο – και κυριότερα – στο πεδίο της αναδιάρθρωσης του μεγαλύτερου μέρους του Δανεισμού της μητρικής εταιρίας και σημαντικών θυγατρικών της. Ειδικότερα μετά την αναδιάρθρωση δανεισμού ύψους €425 εκ. της μητρικής εταιρίας, ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση του Δανεισμού του Ομίλου ΥΓΕΙΑ και ευρισκόμαστε στο στάδιο των υπογραφών για τις επί μέρους δανειακές συμβάσεις των εταιριών του Ομίλου VIVARTIA. Σε όλες τις περιπτώσεις βελτιώνεται ουσιαστικά η χρηματοοικονομική λειτουργία των εταιριών και παρέχεται η απαιτούμενη σταθερότητα για την περαιτέρω βελτίωση των λειτουργικών τους αποτελεσμάτων. Από πλευράς αποτελεσμάτων το 2017, θα ήθελα να επισημάνω την επίτευξη κερδοφορίας στα ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου VIVARTIA για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, γεγονός που μας κάνει ιδιαίτερα αισιόδοξους για το μέλλον. Τέλος, θεωρώ ότι η αναμενόμενη βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος κατά το 2018, θα βοηθήσει στην περαιτέρω ενίσχυση όλων των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου και την επίτευξη ακόμα καλύτερων αποτελεσμάτων.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κος Αθανάσιος Παπανικολάου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Για τις εταιρείες του Ομίλου το 2017 ήταν μία χρονιά σημαντικής αναδιοργάνωσης σε επίπεδο δομών αλλά και αναδιάρθρωσης των δανείων. Ο Όμιλος παρέμεινε ηγέτης στην ελληνική αγορά σε όλους τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται. Πιο συγκεκριμένα: Στη Vivartia διατηρήθηκε η ηγετική θέση στην αγορά των γαλακτοκομικών προϊόντων με τα προϊόντα της ΔΕΛΤΑ και ενισχύθηκαν τα μερίδια του Ομίλου στην αγορά των κατεψυγμένων τροφίμων με τα προϊόντα του Μπάρμπα Στάθη και της Χρυσής Ζύμης, ενώ στην εστίαση ενισχύθηκε σημαντικά η παρουσία των σημάτων Goody’s, Everest & Flocafe σε όλα τα δίκτυα που συνδέονται με τον τουρισμό (αεροδρόμια, Εθνικοί Οδοί και Πλοία). Ο Όμιλος Υγεία επιβεβαίωσε τη συνεχιζόμενη θετική του ανάπτυξη διατηρώντας έτσι την ηγετική του θέση στον τομέα της ιδιωτικής Υγείας στη χώρα μας. Επίσης η Attica παρέμεινε η No 1 εταιρεία στο χώρο της ακτοπλοΐας σε επιβάτες και μεταφορικό έργο και αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα η απόκτηση του 98,83% της HSW.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου των δραστηριοτήτων του Ομίλου και η παρουσία του σε κλάδους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας που συνδέονται με την ανάπτυξη της χώρας, όπως τα τρόφιμα, η υγεία, η ακτοπλοΐα και η τεχνολογία, δίνει τη σιγουριά στους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους μετόχους αλλά και τους δανειστές για την επόμενη ημέρα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v