Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΧΑΕ: Στις 30/5 η ΓΣ για μέρισμα και επιστροφή κεφαλαίου

Διανομή μερίσματος και επιστροφή κεφαλαίου €0,15 ανά μετοχή καλείται να αποφασίσει η ΓΣ της ΕΧΑΕ στις 30 Μαίου 2018.

ΕΧΑΕ: Στις 30/5 η ΓΣ για μέρισμα και επιστροφή κεφαλαίου

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η ΕΧΑΕ την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 και ώρα 18:00, στην Αθήνα, στην έδρα της Εταιρείας (Λ. Αθηνών 110, αίθουσα «ΕΡΜΗΣ»).

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσια διάταξης:

Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της δέκατης έβδομης (17ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2017 - 31/12/2017) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης έβδομης (17ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2017 - 31/12/2017) μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της δέκατης έβδομης (17ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2017 - 31/12/2017) και διανομή μερίσματος.

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης έβδομης (17ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2017 - 31/12/2017) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη δέκατη έβδομη (17η) εταιρική χρήση (01/01/2017 - 31/12/2017), σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη δέκατη όγδοη (18η) εταιρική χρήση (01/01/2018 - 31/12/2018).

Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη δέκατη όγδοη (18η) εταιρική χρήση (01/01/2018 - 31/12/2018) και ορισμός της αμοιβής τους.

Ανακοίνωση εκλογής Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών.

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 9.089.850 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,15 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 173.190 με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 60.599.000 σε 60.348.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης 251.000 ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v