Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μοτοδυναμική: Επιστροφή κεφαλαίου €0,04/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Την επιστροφή κεφαλαίου 0,04 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της Μοτοδυναμικής. Επιπλέον ανακοινώθηκε η νέα σύνθεση του ΔΣ.

Μοτοδυναμική: Επιστροφή κεφαλαίου €0,04/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Αναγνωρίζοντας την πλήρη ανάκαμψη της εταιρίας και προσδοκώντας στην συνέχιση της θετικής της πορείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση της Μοτοδυναμική ΑΕΕ που διεξήχθη σήμερα 24 Μαΐου 2018, μεταξύ άλλων, ενέκρινε την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους σε μετρητά ύψους 0,04 ευρώ ανά μετοχή.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, κατά την διάρκεια της ΤΓΣ, αναλύθηκαν οι ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις του 2017. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου της Μοτοδυναμικής το 2017 ανήλθε σε 54,5 εκ. ευρώ, ενώ ο αντίστοιχος του 2016 ήταν 50,09 εκ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8,8%.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 9,1% και διαμορφώθηκαν σε 10,8 εκ. ευρώ με μικρή βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους στο 19,9% έναντι 19,8% το 2016. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 2,7 εκ και τα λειτουργικά κέρδη σε 1,8 εκ. σημειώνοντας αύξηση 24,1% και 34,6% αντίστοιχα.

Τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν 41,4% σε σύγκριση με το 2016 και ανήλθαν στα 1,3 εκ. ευρώ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κος. Σωτήρης Χατζίκος, δήλωσε :

«Δεδομένης της γενικής οικονομικής συγκυρίας, το 2017 αποτέλεσε για τον Όμιλό μας μια ιδιαίτερα ικανοποιητική χρονιά. Εκτός της επίτευξης των θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων, ισχυροποιήσαμε τις θέσεις μας στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε και παράλληλα επενδύσαμε και σε νέες δραστηριότητες. Επιπλέον, είμαστε στην ευχάριστη θέση να αμείβουμε τους μετόχους μας και με την εγκριθείσα διανομή μετρητών μέσω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου».

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Η Μοτοδυναμική Α.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι την 24η.5.2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 στα γραφεία της έδρας της που βρίσκονται στη θέση «Κύριλλος» Ασπροπύργου (Τ.Κ. 19300), συνήλθε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, αποτελούμενο από επτά (7) μέλη, αμέσως μετά την εκλογή του από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας την ίδια ημέρα και συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

1. Πάρης ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του Οδυσσέα και της Αναστασίας, , Πρόεδρος Δ.Σ.

2. Ιωάννης – Στυλιανός ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ του Νικολάου και της Βασιλικής, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

3. Σωτήριος ΧΑΤΖΙΚΟΣ του Δημητρίου και της Ελπινίκης, Διευθύνων Σύμβουλος.

4. Χρήστος ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ του Αλεξάνδρου και της Φλώρας, Σύμβουλος.

5. Λευκοθέα ΒΑΡΑΓΚΗ του Θεμιστοκλή και της Ελένης, Σύμβουλος.

6. Νικόλαος – Σωκράτης ΛΑΜΠΡΟΥΚΟΣ του Δημητρίου και της Σοφίας, Σύμβουλος.

7. Θεόδωρος ΑΚΙΣΚΑΛΟΣ του Αριστομένη και της Χίλντα Άννας, Σύμβουλος

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι, σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, αυτόν αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 5 του Καταστατικού, ο Αντιπρόεδρος και, σε περίπτωση κωλύματος και του τελευταίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος. Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, αρχίζει από την εκλογή του την 24.5.2018 και λήγει την 24.5.2021, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την ως άνω Συνεδρίαση, ενέκρινε ομόφωνα το διορισμό από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24.5.2018 των ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση και προέβη σε διορισμό εκτελεστικών και μη εκτελεστικών Μελών σύμφωνα με την ως άνω διάταξη.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24.5.2018 περί εκλογής των κάτωθι τριών (3) ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών και ακολούθως διόρισε τα λοιπά μέλη ως εκτελεστικά ή μη ως ακολούθως:

Α) Ως εκτελεστικά μέλη τους κ.κ.:

1. Πάρη ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ του Οδυσσέα

2. Σωτήριο ΧΑΤΖΙΚΟ του Δημητρίου

3. Ιωάννη-Στυλιανό ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ του Νικολάου

Β) Ως μη εκτελεστικό μέλος τον κ.:

1. Χρήστο ΑΒΡΑΜΙΔΗ του Αλεξάνδρου

Γ) Ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη τους κ.κ:

1. Νικόλαο-Σωκράτη ΛΑΜΠΡΟΥΚΟ του Δημητρίου

2. Λευκοθέα ΒΑΡΑΓΚΗ του Θεμιστοκλή

4. Θεόδωρο ΑΚΙΣΚΑΛΟ του Αριστομένη

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v