Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΓΕΚΑ: Στις 21 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση για ομολογιακό

Συμπληρωματική λήψη αποφάσεων σχετικά με την έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ποσού κεφαλαίου 38.850.000 €, καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η ΓΣ της Ελγέκα.

ΕΛΓΕΚΑ: Στις 21 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση για ομολογιακό

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η ΕΛΓΕΚΑ στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας που βρίσκονται στον Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης, στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, επί της οδού ΔΑ 13, Ο.Τ. 31 Β΄ Φάση, κατά την 21 η Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017), στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου, οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση και τα πεπραγμένα κατά τη χρήση 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017).

3. Εκλογή Ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο των Ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων κατά την τρέχουσα χρήση 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018) και καθορισμός της αμοιβής της.

4. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της χρήσης 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017) και προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών που θα τους καταβληθούν για την τρέχουσα χρήση 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018), και μέχρι την ημερομηνία της επόμενης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας.

5. Συμπληρωματική λήψη αποφάσεων, σε συνέχεια της από 29.06.2017 απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας (Θέμα 5ο ), σχετικά με την έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ποσού κεφαλαίου 38.850.000 €, περαιτέρω εξειδίκευση, καθορισμός των εμπραγμάτων εξασφαλίσεων που θα παρασχεθούν και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των λοιπών όρων έκδοσης, εξασφάλισης και διάθεσης αυτού και την υπογραφή των εν γένει συμβατικών και εξασφαλιστικών κειμένων.

6. Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

7. Επικύρωση της από 14.12.2017 εκλογής του κ. Νικόλαου Μήλιου του Γεωργίου, ως νέου μέλους της υφιστάμενης Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) της Εταιρίας σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος μέλους αυτής, κ. Αδαμάντιου Λέντσιου του Αθανασίου.

8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μελών αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει.

9. Εκλογή μελών νέας Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) του Διοικητικού Συμβουλίου.

10. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου ή άλλων εταιριών που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς.

11. Διάφορες ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v