Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΒΚΑ: Επιστροφή κεφαλαίου €0,02 και διανομή μερίσματος €0,01 αποφάσισε η ΓΣ

Τη διανομή μικτού μερίσματος €0,01 ανά μετοχή και επιστροφή κεφαλαίου €0,02 ανά μετοχή αποφάσισε μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Γενικής Εμπορίου & Βιομηχανίας.

ΓΕΒΚΑ: Επιστροφή κεφαλαίου €0,02 και διανομή μερίσματος €0,01 αποφάσισε η ΓΣ

σήμερα, 6η Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Γενικής Εμπορίου & Βιομηχανίας.

Η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε με απαρτία 71,53%, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν δια αντιπροσώπου δέκα τέσσερις (14) μέτοχοι που κατείχαν 17.209.331 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 24.060.000 μετοχών και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ον

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων εταιρικών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017 (01.01.2017 – 31.12.2017), καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της χρήσης 2017, η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της 22.03.2018 και η από 22.03.2018 έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, χωρίς καμία τροποποίηση.

Θέμα 2ον

Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2017 (01.01.2017 – 31.12.2017).

Εγκρίθηκε η διανομή συνολικού μερίσματος, διακοσίων σαράντα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (240.600 €). Το μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,010 ευρώ και θα διανεμηθεί σε πλήθος 24.060.000 μετοχών. Από το ποσό του μερίσματος θα παρακρατηθεί σύμφωνα με τον ν. 4172/2013, φόρος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με συντελεστή 15% και συνεπώς το καθαρό μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους της εταιρίας θα ανέλθει σε 0,0085 Ευρώ ανά μετοχή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 48 και 63 του νόμου.

Η αποκοπή του σχετικού δικαιώματος για το μέρισμα της χρήσης 2017 θα γίνει την Δευτέρα 02 Ιουλίου 2018. Δικαιούχοι μερίσματος για την χρήση 2017 θα είναι οι μέτοχοι της εταιρίας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την Τρίτη 03.07.2018 «record date».

Η καταβολή του μερίσματος στους μετόχους της εταιρίας θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 09 Ιουλίου 2018 μέσω του δικτύου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (πληρώτρια τράπεζα).

Σχετικά με την καταβολή του μερίσματος της χρήσης 2017, θα επακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση με αναλυτικότερες πληροφορίες, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.4. και 5.2. του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, προς πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Περαιτέρω εγκρίθηκε η διανομή από τα κέρδη της χρήσης 2017, του ποσού των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000) για αμοιβές του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας.

ΘΕΜΑ 3ον

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2017 (01.01.2017 – 31.12.2017).

Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2017 (01.01.2017-31.12.2017) σύμφωνα με το άρθρο 26 του καταστατικού της εταιρίας.

ΘΕΜΑ 4ον

Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση του 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 2018, από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, ως Τακτικό τον νόμιμο ελεγκτή τον κ. Δημήτριο Σαμαρά (Α.Μ. ΣΟΕΛ 34161) και ως αναπληρωματικό την νόμιμο ελεγκτή κ. Αγγελική Μιχαήλ (Α.Μ. ΣΟΕΛ 5124), της εταιρίας ΕΚΟΒΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Μ. 155) και εγκρίνει παμψηφεί τις αμοιβές των παραπάνω ελεγκτών, που ανέρχονται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων Ευρώ (11.000), όπως αυτές καθορίζονται στην σχετική προσφορά τους.

ΘΕΜΑ 5ον

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής.

Αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά τετρακόσια ογδόντα μία χιλιάδες διακόσια ευρώ (481.200,00) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,30 σε 0,32 ευρώ.

ΘΕΜΑ 6ον

Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής.

Αποφασίσθηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά τετρακόσια ογδόντα μία χιλιάδες διακόσια ευρώ (481.200,00) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,32 σε 0,30 ευρώ.

Η αποκοπή του σχετικού δικαιώματος για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου να γίνει την Δευτέρα 02 Ιουλίου 2018. Δικαιούχοι της επιστροφής του μετοχικού κεφαλαίου θα είναι οι μέτοχοι της εταιρίας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την Τρίτη 03.07.2018 «record date».

Η καταβολή της επιστροφής του μετοχικού κεφαλαίου στους μετόχους της εταιρίας θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 09 Ιουλίου 2018 μέσω του δικτύου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (πληρώτρια τράπεζα).

Σχετικά με την καταβολή της επιστροφής του μετοχικού κεφαλαίου, θα επακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση με αναλυτικότερες πληροφορίες, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.4. - 5.2. και 5.3.5.2 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, προς πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

ΘΕΜΑ 7ον

Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.

Μετά τις προηγούμενες ληφθείσες αποφάσεις για αύξηση και μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, που έχει μετά την τροποποίησή του ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 5
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 06/06/2018, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ τετρακόσια ογδόντα μία χιλιάδες διακόσια (481.200) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,30 σε 0,32 ευρώ.
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 06/06/2018, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά ευρώ τετρακόσια ογδόντα μία χιλιάδες διακόσια (481.200) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,32 σε 0,30 ευρώ.


Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ επτά εκατομμύρια διακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες (7.218.000) και διαιρείται σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εξήντα χιλιάδες (24.060.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΘΕΜΑ 8ον

Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017.

Εγκρίθηκαν οι συνολικές μικτές αμοιβές και αποζημιώσεις του Προέδρου του Δ.Σ. Κου Γεωργίου Κρεμύδα και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. Κου Κωνσταντίνου Κρεμύδα, που είναι εντός των ορίων όπως αυτά προεγκρίθηκαν από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, οι οποίες ανήλθαν στο ποσό των 218.000 Ευρώ και οι συνολικές μικτές αποδοχές του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου της επιτροπής ελέγχου Κου Νικολάου Διαμαντόπουλου σε 5.500 ευρώ.

Επίσης, εγκρίθηκαν οι συνολικές μικτές αποδοχές των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εργαζομένων στην εταιρία με σχέση εξηρτημένης (έμμισθης) εργασίας, κ.κ. Θεοδώρου Κονιδάρη, Αχιλλέα Γλαβά και Παναγιώτη Κρεμύδα που ανήλθαν συνολικά σε 155.450,87 Ευρώ.

ΘΕΜΑ 9ον

Παροχή άδειας για σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της και καθορισμός ανωτάτου ορίου των αποδοχών τους.

Καθορίσθηκαν, μέχρι του ποσού των 218.400 ευρώ, οι συνολικές ετήσιες εκτός μισθού αμοιβές και αποζημιώσεις, των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. με διευθυντικά καθήκοντα κ.κ. Γεωργίου Κρεμύδα και Κωνσταντίνου Κρεμύδα, για τις συμμετοχές τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. (έξοδα παραστάσεως), την εν γένει διοίκηση της εταιρίας, την εποπτεία των εταιρικών θεμάτων και την συμμετοχή τους στον καθορισμό των γενικών κατευθύνσεων της επιχείρησης, για την περίοδο 01.07.2018 - 30.06.2019.

Καθορίστηκε, μέχρι του ποσού των 6.000 ευρώ, η συνολική ετήσια αμοιβή του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κ. Νικολάου Διαμαντόπουλου, για την συμμετοχή του στην Επιτροπή Ελέγχου και τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για την περίοδο 01.07.2018-30.06.2019.

Επικυρώθηκε η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας που υφίσταται με το εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Παναγιώτη Κρεμύδα.

ΘΕΜΑ 10ον

Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, για σύναψη συμβάσεως με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

Χορηγήθηκε η άδεια στην εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 και 4 του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, και εγκρίθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του ίδιου άρθρου, η πώληση Ε.Ι.Χ. που πραγματοποίησε η εταιρία στις 03.05.2018 προς στο μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 11ον

Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Επιβεβαιώθηκε ότι η δομή και σύνθεση της επιτροπής ελέγχου θα αποτελείται αποκλειστικά από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και θα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Έγινε συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων μετόχων σχετικά με τα πλεονεκτήματα της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης με απορρόφηση των δύο κατά 100% θυγατρικών εταιριών της εταιρίας.

ΘΕΜΑ 12ον

Επέκταση της χρονικής διάρκειας λήξης της εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της.

Αποφασίσθηκε η παράταση της διάρκειας της εταιρίας για πενήντα (50) ακόμα έτη και ορίσθηκε σε συνολικά εκατό (100) έτη από της νομίμου συστάσεως της.

Μετά την προηγούμενη ληφθείσα απόφαση για παράταση της διάρκειας της εταιρίας, αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρίας, που έχει μετά την τροποποίησή του ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της εταιρείας είχε ορισθεί αρχικώς για πενήντα (50) έτη από την νόμιμη σύστασή της.

Με την από 06.06.2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η διάρκεια παρατάθηκε για πενήντα (50) έτη και ορίσθηκε σε συνολικά εκατό (100) έτη από της νομίμου συστάσεως αυτής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v