Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μουζάκης: Η αυξομείωση μετοχικού κεφαλαίου για εξυγίανση στη ΓΣ της 29ης/6

Οι μέτοχοι της Μουζάκης καλούνται να λάβουν απόφαση, μεταξύ άλλων, για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών ετών προς το σκοπό της εξυγίανσης της εταιρείας δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών και ταυτόχρονη ΑΜΚ με κεφαλαιοποίηση διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας.

Μουζάκης: Η αυξομείωση μετοχικού κεφαλαίου για εξυγίανση στη ΓΣ της 29ης/6
Οι μέτοχοι της εταιρείας Μουζάκης καλούνται στην  Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση  την  29  Ιουνίου 2018, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
  1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων  Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
  2. Έγκριση των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου που έγιναν κατά την διαχειριστική  περίοδο 2017  ( 1/1 – 31/12/2017).
  3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της  χρήσης 01.01.2017  έως 31.12.2017.
  4. Έγκριση  αμοιβών των μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου έτος 2017 και προέγκριση 2018 .
  5. Εκλογή  δύο Ορκωτών   Ελεγκτών  –  Λογιστών τακτικού και αναπληρωματικού  για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων ( Εταιρείας και Ενοποιημένων ) από 01.01.2018 έως 31.12.2018  και καθορισμός της αμοιβής του.
  6. Χορήγηση  αδείας , σύμφωνα  με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, εταιρειών, καθώς και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.
  7. Έγκριση  αντικατάστασης μέλους επιτροπής ελέγχου από το Διοικητικό Συμβούλιο.
  8. Μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών ετών προς το σκοπό εξυγίανσης της εταιρείας δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών και ταυτόχρονη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με Κεφαλαιοποίηση Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας. Ι.Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας για την ταυτόχρονη αυξομείωση Κεφαλαίου. ΙΙ.Διάφορα  θέματα  και  ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v