Επιστροφή στην κερδοφορία για τη ΦΑΓΕ το 2017

Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017, η ΦΑΓΕ πούλησε το σύνολο των μετοχών που κατείχε στις εταιρείες Βις και Elbisco με ζημία €50, η οποία καταγράφηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Η ΦΑΓΕ κατέγραψε κέρδη 7,2 εκατ. έναντι ζημιών το 2016.

Επιστροφή στην κερδοφορία για τη ΦΑΓΕ το 2017

Επέστρεψε στην κερδοφορία η ΦΑΓΕ το 2017, καθώς κατέγραψε κέρδη ύψους 7,25 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 12,38 εκατ. το 2016, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 143,4 εκατ. ευρώ πέρυσι σε σχέση με τα 152,8 εκατ. το 2016.

Όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση της εταιρείας για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017, η Εταιρεία πούλησε το σύνολο των μετοχών που κατείχε στις εταιρείες Βις και Elbisco με ζημία €50, η οποία καταγράφηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2017, η ΦΑΓΕ προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €10.000 με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με έκδοση 3.401.360 νέων ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ η κάθε μία και στη συνέχεια σε ισόποση μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου με ακύρωση των ανωτέρω μετοχών και επιστροφή του ποσού αυτού σε μετρητά στον μέτοχό της που πραγματοποιήθηκε εντός του 2018 ενώ στις 31 Δεκεμβρίου 2017 το ποσό υφίστατο ως υποχρέωση.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω στις 31 Δεκεμβρίου 2017, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ποσό €100.007,04 διαιρούμενο σε 34.016 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ η καθεμία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus