Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Μείωση θητείας του ΔΣ αποφάσισε η Γενική Συνέλευση

Οι μέτοχοι της Νίκας αποφάσισαν, μεταξύ άλλων, πως δεν απαιτείται λήψη μέτρων καθώς έχουν ήδη τεθεί οι βάσεις για να αποκατασταθεί η οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

Νίκας: Μείωση θητείας του ΔΣ αποφάσισε η Γενική Συνέλευση

Τη μείωση της θητείας του διοικητικού συμβουλίου και τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2017 ενέκριναν, μεταξύ άλλων, οι μέτοχοι της Νίκας, στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουνίου.

Επίσης, αποφάσισαν πως δεν απαιτείται η λήψη μέτρων, καθώς από το 2017 έλαβαν χώρα η αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων και η ΑΜΚ και έτσι έχουν τεθεί οι βάσεις ώστε να αποκατασταθεί η οικονομική κατάσταση της Νίκας.

Αναλυτικότερα, όπως ανακοίνωσε η Νίκας, η γενική συνέλευση αποφάσισε τα εξής:

1. Ενέκρινε τις Εταιρικές και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, της εταιρικής χρήσης 2017 (1.1.2017-31.12.2017), με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, όπως αυτές καταρτίστηκαν και δημοσιεύτηκαν σύμφωνα με το νόμο. Επίσης αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση του 2017.

2. Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2017.

3. Εξέλεξε για τον έλεγχο των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση 2018 (01.01.2018-31.12.2018) την ελεγκτική εταιρεία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών», ΑΜ ΣΟΕΛ Ε120, η οποία και θα ορίσει τα φυσικά πρόσωπα που θα διενεργήσουν τον έλεγχο, με αμοιβή καθοριζόμενη βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας περί Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και των αποφάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

4. Εξέλεξε νέο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον κο Γεώργιο Π. Νίκα.

5. Ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2017 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Αποφάσισε την παροχή αδείας, κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ήτοι να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών εταιρειών της «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.».

7. Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας με τον τίτλο «Σύσταση-Επωνυμία» που αφορά στην επωνυμία και το διακριτικό τίτλο της Εταιρείας για τις σχέσεις της με τις χώρες της αλλοδαπής ως εξής: «Συνιστάται με το παρόν καταστατικό ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», και με τον διακριτικό τίτλο «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.». Για τις σχέσεις της με τις χώρες της αλλοδαπής η επωνυμία της εταιρίας θα είναι «PANAGIOTIS G. NIKAS SOCIETE ANONYME INDUSTRIAL AND COMMERCIAL COMPANY» και με το διακριτικό τίτλο «P.G. NIKAS S.A.».

8. Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 11 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας με τον τίτλο «Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου» που αφορά στη μείωση του χρόνου θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής: «Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για τριών (3) χρόνων θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.»

9. Αποφάσισε ότι δεν απαιτείται η λήψη μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς από το 2017 έλαβαν χώρα η αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας και η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και με αυτό το τρόπο έχουν τεθεί οι βάσεις ώστε να αποκατασταθεί η οικονομική κατάσταση της εταιρείας και σταδιακά να εκλείψει το ζήτημα εφαρμογής του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v