Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μαθιός: Πράσινο φως για ομολογιακό δάνειο ως 4 εκατ. από τη ΓΣ

Η γενική συνέλευση εξουσιοδότησε το ΔΣ της εισηγμένης για την έκδοση ενός ή περισσότερων ομολογιακών ή κοινοπρακτικών δανείων έως 4 εκατ. ευρώ.

Μαθιός: Πράσινο φως για ομολογιακό δάνειο ως 4 εκατ. από τη ΓΣ

Η Εταιρεία Μαθιός Πυρίμαχα ΑΕ ενημερώνει, σύμφωνα με το Άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 21ης Ιουνίου 2018 παρευρέθησαν αυτοπροσώπως μέτοχοι με συνολικό αριθμό μετοχών 7.564.768 ( μετοχές), κατέχοντες συνολικά το 77,04 % του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Κατόπιν διαπιστώσεως της απαρτίας, η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε ομόφωνα αποφάσεις εγκρίνοντας άπαντα τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1o : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017 οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα έπειτα από την ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της οικονομικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017, κατόπιν ακροάσεως των σχετικών εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Χρήσεως 2017.

Εγκρίθηκε η απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών,για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας και του Ομίλου αυτής αντιστοίχως , για την Χρήση 01/01-31/12/2017 με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

Θέμα 3ο:Έγκριση της προτεινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέσεως αποτελεσμάτων.

Εγκρίθηκε για τη χρήση 2016 ο πίνακας αποτελεσμάτων περιόδου 01/01/2017-31/12/2017 και η μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος χρήσεως.Η απόφαση ελήφθη με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

Θέμα 4ο: Έγκριση των καταβληθείσων αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τους κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2017 έως 31-12-2017, προέγκριση και καθορισμός των αμοιβών των για την διαχειριστική χρήση 2018.

Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2017 και προεγκρίθηκαν οι προτεινόμενες από το ΔΣ αμοιβές για τη διαχειριστική χρήση 2018. Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η καταβολή στα μεν μέλη του Δ.Σ, ποσού 282.177,92 ευρώ για αμοιβές που αφορούν παροχή εξηρτημένης εργασίας, καθώς και έξοδα παραστάσεως στα μη εκτελεστικά μέλη 1.062,75 ευρώ, για την χρήση 2017, οι ανωτέρω αμοιβές είχαν προεγκριθεί από την προηγούμενη Τακτική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Επίσης προεγκρίθηκαν αμοιβές των μελών του ΔΣ. για την περίοδο οικονομικής χρήσης 2018, βάσει της διάταξης 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, κατά ανώτερο ποσό των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) €, και αμοιβές εξόδων παραστάσεων για τα μη εκτελεστικά μέλη έως το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000)
Η απόφαση ελήφθη με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων.

Θέμα 5ο : Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Η Γενική Συνέλευση έκανε δεκτή την εισήγηση του προέδρου και της επιτροπής ελέγχου και εξέλεξε παμψηφεί για τη χρήση 2018 ως Τακτικό Εκλεκτή-Λογιστή τον κ. Τζιμπράγο Νικόλαο Α.Μ.ΣΟΕΛ 14981 και Αναπληρωματικό τον κ. Τζώρα Φαίδων Α.Μ. ΣΟΕΛ 14911 της Ελεγκτικής Λογιστικής Εταιρείας ΣΟΛ ΑΕ. Ενέκρινε δε επίσης παμψηφεί τις καταβληθείσες για τη χρήση του 2017 αμοιβές και τις προτεινόμενες για τη χρήση 2018 που ανέρχονται κατά ανώτερο στο ποσό των 16.000 ευρώ.

Θέμα 6ο : Χορήγηση, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, άδειας στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σε ∆ιευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε εταιρείες και σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη ∆ιεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή άλλων εταιρειών, ακόμα και αν αυτές επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς, και παροχή ειδικής άδειας, κατ' άρθρο 23α παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των µετ' αυτής συνδεδεµένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν.2190/1920,εταιρειών.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε τη χορήγηση αδείας, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σε ∆ιευθυντές της Εταιρείας, όπως µετέχουν σε ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη ∆ιεύθυνση λοιπών εταιρειών του Οµίλου ή άλλων εταιρειών, ακόµα και αν αυτές επιδιώκουν παρόµοιους σκοπούς, και επίσης ομόφωνα ενέκρινε την κατ' άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 σύναψη, παράταση ή και ανανέωση της ισχύος συµβάσεων µεταξύ της Εταιρείας και των µετ' αυτής συνδεδεµένων, κατά την έννοια του άρθρο 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/20, εταιρειών.

Θέμα 7ο : Παροχή έγκρισης για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε αρμόδιας διοικητικής αρχής, κρατικής ή νομαρχιακής ή δημοτικής ή κοινοτικής, σχετικά με την τήρηση των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων που αφορούν την εργασιακή υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων της εταιρείας και ως προς το σύνολο του προσωπικού που απασχολείται στην εταιρεία με οποιαδήποτε σχέση, καθώς και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων στους χώρους εργασίας, από τον εκάστοτε τεχνικό ασφαλείας.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε να παρασχεθεί η εκπροσώπηση της εταιρείας στον τεχνικό ασφαλείας της εταιρείας κ. Δημήτριο Πάσχο του Αναστασίου, ενώπιον κάθε αρμόδιας διοικητικής αρχής, κρατικής ή νομαρχιακής ή δημοτικής ή κοινοτικής, σχετικά με την τήρηση των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων που αφορούν την εργασιακή υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων της εταιρείας και ως προς το σύνολο του προσωπικού που απασχολείται στην εταιρεία με οποιαδήποτε σχέση, καθώς και σχετικά με την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων στους χώρους εργασίας. Επίσης ενέκρινε γενικώς να παρασχεθεί η εκπροσώπηση της εταιρείας επί των ανωτέρω θεμάτων, σε περίπτωση αντικατάστασης του κ. Πάσχου, στον εκάστοτε τεχνικό ασφαλείας.

Θέμα 8ο : Παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ της Εταιρείας, να αποφασίσει την τυχόν λύση της θυγατρικής εταιρείας Bau Market A.E, και παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ προκειμένου να ορίσει εκπροσώπους του και να προχωρήσει στην υλοποίηση κάθε ενέργειας η οποία θα απαιτηθεί για την υλοποίηση της τυχόν ληφθείσης απόφασης , καθώς και της επιλογής του τρόπου λύσεως και τυχόν εκκαθαρίσεως ή μεταβίβασης της περιουσίας της κατά την απόλυτο κρίση του.

Η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφάσισε να παρασχεθεί εξουσιοδότηση προς το ΔΣ της εταιρείας, να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την πορεία των οικονομικών αποτελεσμάτων της θυγατρικής εταιρείας του ομίλου BAU MARKET A.E και εφόσον κρίνει ότι απαιτείται, να προχωρήσει στην λύση της Εταιρείας με όποιο τρόπο προκρίνει - κατά την απόλυτο κρίση του - ως οικονομικά και νομικά πλέον πρόσφορο.

Θέμα 9ο : Παροχή εταιρικής εγγύησης κατ' άρθρο 23α του ΚΝ 2190/1920, υπέρ της συνδεδεμένης εταιρείας MATHIOS AD εφόσον απαιτηθεί στο πλαίσιο επέκτασης των συμβάσεων χρηματοδότησης της τελευταίας, και ορισμός εκπροσώπων της εταιρείας για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέγκρινε να παρασχεθεί , η άδεια προς παροχή εταιρικής εγγύησης υπέρ της συνδεδεμένης εταιρείας MATHIOS AD, ύψους έως 400.000 ευρώ, στο πλαίσιο συμβάσεων χρηματοδότησης της τελευταίας, υπό τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος δηλαδή, μετά την διαβεβαίωση δυνάμει της από 29 Μαΐου 2018 έκθεσης του ΔΣ ης εταιρείας για την συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 23α παρ. 1β κλπ του ΚΝ 2190/1920, και εν συνεχεία όρισε εκπροσώπους της εταιρείας για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

Θέμα10ο : Παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ της εταιρείας για διαπραγμάτευση έκδοσης ενός ή περισσοτέρων κοινών ομολογιακών δανείων ή κοινοπρακτικών δανείων, βάσει οποιουδήποτε νόμου, με κάλυψη από ιδιωτική τοποθέτηση ενός ή περισσοτέρων πιστωτικών ιδρυμάτων εγκατεστημένων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ανωτέρου συνολικού ύψους 4.000.000 ευρώ (διά μίας ή περισσοτέρων ανεξάρτητων συμβάσεων από ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα) και παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. προκειμένου να προχωρήσει στις ανωτέρω ενέργειες (διαπραγμάτευση, υπογραφή των τελικώς καταρτισθεισών συμβάσεων, παροχή καλύψεων κοκ) κατά την απόλυτο κρίση του.

Η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα ενέκρινε την παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ της εταιρείας για διαπραγμάτευση έκδοσης ενός ή περισσοτέρων κοινών ομολογιακών δανείων ή κοινοπρακτικών δανείων, βάσει οποιουδήποτε νόμου, με κάλυψη από ιδιωτική τοποθέτηση ενός ή περισσοτέρων πιστωτικών ιδρυμάτων εγκατεστημένων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ανωτέρου συνολικού ύψους 4.000.000 ευρώ (διά μίας ή περισσοτέρων ανεξάρτητων συμβάσεων από ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα) καθώς και την παροχή εξουσιοδότησης προς το ίδιο, προκειμένου να προχωρήσει στις ανωτέρω ενέργειες (διαπραγμάτευση, καθορισμό εκπροσώπων για την υπογραφή των τελικώς καταρτισθεισών συμβάσεων, παροχή καλύψεων κοκ) κατά την απόλυτο κρίση του.

Θέμα11ο : Λοιπά θέματα και Ανακοινώσεις.

Επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις προς τους κ.κ. Μετόχους.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v