Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Δούρος

Η Γενική Συνέλευση της εισηγμένης ομόφωνα με ψήφους εξέλεξε νέο επταμελές διοικητικό συμβούλιο με τριετή θητεία.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Δούρος

Η Δούρος ανακοινώνει ότι την Τρίτη 26/06/2018 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Μαραγκοπούλου 80 στην Πάτρα, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 2.313.424 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 58,40% επί συνόλου 3.961.300 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου. Κατά τη συνεδρίαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως και ειδικότερα:

1) Εγκρίθηκαν ομόφωνα με ψήφους 2.313.424, ήτοι με ποσοστό 100,00 % επί των παρόντων, οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. της εταιρικής χρήσης 2017 (1/1/2017-31/12/2017) με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

2) Απαλλάχθηκαν ομόφωνα με ψήφους 2.313.424, ήτοι με ποσοστό 100,00% επί των παρόντων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2017.

3) Εγκρίθηκαν ομόφωνα με ψήφους 2.313.424, ήτοι με ποσοστό 100,00% επί των παρόντων, οι καταβληθέντες μισθοί στα μέλη του Δ.Σ. Θεόδωρο Ν. Δούρο, Αγγελική Ν. Δούρου και Σπυρίδωνα Π. Ματαράγκα κατά τη χρήση 2017 και προεγκρίθηκαν με ψήφους 2.313.424, ήτοι με ποσοστό 100,00% επί των παρόντων, οι αμοιβές στα παραπάνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 ως εξής : Θεόδωρος Ν. Δούρος 15.000,00 (συμπεριλαμβανομένων εργοδοτικών εισφορών), Αγγελική Ν. Δούρου : 15.000,00 ευρώ, (συμπεριλαμβανομένων εργοδοτικών εισφορών) και Σπυρίδων Π. Ματαράγκας 15.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων εργοδοτικών εισφορών).

Προεγκρίθηκαν ομόφωνα μετά από ονομαστική ψηφοφορία με ψήφους 2.313.424, ήτοι με ποσοστό 100,00% επί των παρόντων, οι αμοιβές για το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 Νικόλαο Θ. Δούρο μέχρι του ποσού των 15.000,00 ευρώ. Για τη χρήση του 2017 δεν κατεβλήθησαν αμοιβές.

4) Εκλογή με ψήφους 2.313.424, ήτοι με ποσοστό 100,00% επί των παρόντων, ως ελεγκτές της χρήσης 2018 για τον έλεγχο των ετήσιων και ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας τα ακόλουθα μέλη της εγγεγραμμένης στο μητρώο ορκωτών ελεγκτών ελεγκτικής εταιρείας VNT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε., με διακριτικό τίτλο “ECOVIS VNT Auditing sa” και συγκεκριμένα: α) Τακτικός Ελεγκτής η Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Τσακαλογιάννη Χρυσούλα του Γεωργίου με αριθμό μητρώου 23811 και β) αναπληρωματικός ελεγκτής ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Γεώργιος Βαρθαλίτης του Ιωάννη, με αριθμό μητρώου 10251.

5) Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα με ψήφους 2.313.424, ήτοι με ποσοστό 100,00% των παρόντων, εκλέγει νέο επταμελές διοικητικό συμβούλιο με τριετή θητεία. Για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχθηκαν τα παρακάτω μέλη και καθορίστηκαν εξ αυτών τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά ως εξής:

Α) Νικόλαος Θ. Δούρος

Β) Θεόδωρος Ν. Δούρος

Γ) Αγγελική Ν. Δούρου

Δ) Σπυρίδων Π. Ματαράγκας

Ε) Κωνσταντίνος Λ. Παπαδόπουλος, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

ΣΤ) Χρίστος Α. Σοφής, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Ζ) Σαπφώ Γ. Παπαγιαβή, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μέχρι την 30η Ιουνίου 2021.

6) Επί του έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα με ψήφους 2.313.424 ήτοι με ποσοστό 100,00% των παρόντων τα παρακάτω μέλη της επιτροπής ελέγχου του άρθρου 44 του Ν.4449/2017: α) Κωνσταντίνο Λ. Παπαδόπουλο ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., β) Αγγελική Ν. Δούρου και γ) Σπυρίδωνα Ματαράγκα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v