Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ξεκίνησε η Intercontinental ΑΕΕΑΠ

Οι αποκτήσεις ιδίων μετοχών σε υλοποίηση του Προγράμματος θα ανέλθουν σε ποσοστό έως και το 10% του σήμερα καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι έως του ποσού των 4.200.000,00 ευρώ.

Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ξεκίνησε η Intercontinental ΑΕΕΑΠ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Intercontinental International ΑΕΕΑΠ ανακοίνωσε ότι θα προβεί από την 29/06/2018 και για το χρονικό διάστημα έως και την 1/6/2019 σε υλοποίηση του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών που εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στις 1/6/2018 και εξειδικεύτηκε με την από 28/6/2018 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου (το οποίο είχε εξουσιοδοτηθεί προς τούτο με την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης).

Οι αποκτήσεις ιδίων μετοχών σε υλοποίηση του ανωτέρω Προγράμματος θα ανέλθουν σε ποσοστό έως και το 10% του σήμερα καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι έως του ποσού των 4.200.000,00 ευρώ.

Η απόκτηση των ιδίων µετοχών θα γίνει µε ανώτατη τιµή αγοράς την λογιστική αξία της μετοχής και κατώτατη τα δύο ευρώ (2,00), και με ανώτατο ημερήσιο όγκο συναλλαγών το 25% του μέσου ημερήσιου όγκου συναλλαγών των 20 προηγουμένων συνεδριάσεων.

Οι αποκτήσεις ιδίων µετοχών θα µπορούν να γίνουν για όλους τους νόµιµους σκοπούς που προβλέπονται στην εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα μεριμνά ώστε να εξασφαλίζεται διαρκώς η προσήκουσα δημοσιοποίηση των απαραίτητων πληροφοριών για το πρόγραμμα και τις συναλλαγές που σχετίζονται με αυτό αργότερο την επομένη της συναλλαγής εργάσιμη ημέρα και πριν την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v