Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Από 6 Αυγούστου με νέα ονομαστική αξία οι μετοχές της Μουζάκης

Από την 06/08/2018 οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο ΧΑ με την τελική ονομαστική αξία 1,04 ευρώ ανά μετοχή.

Από 6 Αυγούστου με νέα ονομαστική αξία οι μετοχές της Μουζάκης

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΕΒΕΜΕ ,ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29/06/2018 μεταξύ άλλων, αποφάσισε και τα κατωτέρω :

1. Την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 4.184.446,50 ευρώ (τέσσερα εκατομμύρια εκατόν ογδόντα τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσια σαράντα έξι και πενήντα λεπτά ) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,13 ευρώ ( δέκα τρία λεπτά ) για κάθε μία μετοχή ,με συμψηφισμό ζημιών και

2. Ταυτόχρονη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 4.184.446,50 ευρώ (τέσσερα εκατομμύρια εκατόν ογδόντα τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσια σαράντα έξι και πενήντα λεπτά ) με αντίστοιχη ισότιμη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής το ποσό αυτό προέρχεται :

α) Από κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων κερδών προηγούμενων χρήσεων 603.618,02 ευρώ ( εξακόσιες τρείς χιλιάδες εξακόσια δέκα οκτώ & δύο λεπτά ) και

β) Κεφαλαιοποίηση μέρους του Αποθεματικού από διάθεση μετοχών υπέρ το άρτιο 3.580.828,48( τρία εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα χιλιάδες οκτακόσια είκοσι οκτώ και σαράντα οκτώ λεπτά )

Μετά την ανωτέρω Μείωση και Αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας παραμένει ως έχει 33.475.572,00 ευρώ (τριάντα τρία εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα δύο ) ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρείται σε 32.188.050 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,04 ευρώ η κάθε μία ,όλες ανώνυμες κοινές μετά ψήφου.

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με την Αρ. Πρωτ. 1212160 της 24.07.2018 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του ΧΑ στην συνεδρίασή της 2/08/2018 ενημερώθηκε για την Μείωση και ισόποση Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω , από την 06/08/2018 οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο ΧΑ με την τελική ονομαστική αξία 1,04 Ευρώ ανά μετοχή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v