Εβροφάρμα: Στις 28 Αυγούστου η Γενική Συνέλευση

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι η λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος αλλά και η εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Εβροφάρμα: Στις 28 Αυγούστου η Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Εβροφάρμα σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 28η Αυγούστου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 08.30 το πρωί στο Διδυμότειχο, στην έδρα της εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σε Ενοποιημένη και Ατομική βάση της εταιρικής χρήσης από 1.1.2017 έως 31.12.2017 μετά από ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Λήψη απόφασης για μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2017.

3 Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα
πεπραγμένα της χρήσης 2017.

4 Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Διορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2018 και καθορισμός αμοιβής τους.

6. Προέγκριση αμοιβών προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2018

7. Έγκριση συμμετοχής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών.

8. Διάφορες ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v