Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Νίκας: Διεύρυνση ζημιών στο εξάμηνο

Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν στο Α΄Εξάμηνο 2018 σε ζημίες €4.186 χιλ. έναντι ζημιών €2.093 χιλ κατά την προηγούμενη περίοδο, μετά την αφαίρεση των εκτάκτων εσόδων από την διαγραφή δανείων και τόκων ύψους €22.992 χιλ, που λογίστηκαν στο Α' Εξάμηνο 2017. Πτωτικά κινήθηκε ο τζίρος.

Νίκας: Διεύρυνση ζημιών στο εξάμηνο

Ο Όμιλος εταιρειών ΝΙΚΑΣ ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα Α' Εξαμήνου 2018 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου στο Α΄Εξάμηνο εμφανίζεται ελαφρά μειωμένος κατά 4,1% σε σχέση με αυτόν της αντίστοιχης περυσινής περιόδου και διαμορφώθηκε σε €19.293 χιλ.

Τα μεικτά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €4.414 χιλ., σημειώνοντας μείωση 10,9%, σε σχέση με αυτά της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, με το περιθώριο μεικτού κέρδους να υποχωρεί κατά 1,7 ποσοστιαίες μονάδες.

Το EBITDA από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου διαμορφώθηκε σε ζημίες €2.519 χιλ. και είναι μειωμένο κατά €2.429 χιλ. σε σχέση με αυτό της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, μείωση οφειλόμενη κυρίως στα μη επαναλαμβανόμενα έξοδα αναδιοργάνωσης του δικτύου πωλήσεων και διανομής, ύψους €1.139 χιλ., στην αυξημένη επένδυση στην διαφήμιση και σε πρόσθετη πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων ύψους € 810 χιλ.

Τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) του Ομίλου ανήλθαν στο Α΄Εξάμηνο 2018 σε ζημίες €4.186 χιλ. έναντι ζημιών €2.093 χιλ κατά την προηγούμενη περίοδο, μετά την αφαίρεση των εκτάκτων εσόδων από την διαγραφή δανείων και τόκων ύψους €22.992 χιλ, που λογίστηκαν στο Α' Εξάμηνο 2017.

Σημείωση: H επαναδιατυπωμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση βάσει ΔΠΧΑ θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας στη διεύθυνση www.nikas.gr και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.athex.gr την 28η Σεπτεμβρίου 2018.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v