Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Quest: Πράσινο φως στην επιστροφή κεφαλαίου €0,38 από τη ΓΣ

Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν 20 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 10.098.268 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 84,76%, επί συνόλου 11.913.632 μετοχών της Εταιρείας.

Quest: Πράσινο φως στην επιστροφή κεφαλαίου €0,38 από τη ΓΣ

Την 26/11/2018 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Quest Συμμετοχών Α.Ε.

Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν 20 Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 10.098.268 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 84,76%, επί συνόλου 11.913.632 μετοχών της Εταιρείας.

Η Συνέλευση είχε την κατά το νόμο και το Καταστατικό αναγκαία απαρτία και αποφάσισε για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ως εξής:

1. Εγκρίθηκε παμψηφεί η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 0,38 € ανά μετοχή και επιστροφή του ποσού της μείωσης του Κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών.

Στο άρθρο 5 παρ. 1 του Καταστατικού, στο τέλος της παραγράφου, θα προστεθούν δύο (2) εδάφια όπως ακολούθως: Άρθρο 5 παρ. 1 (σε περίληψη) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26/11/2018 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά€4.527.180,16 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0.38€ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε €3.574.089,60 και διαιρείται σε έντεκα εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες εξακόσιες τριάντα δύο (11.913.632) άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά του Ευρώ (€0,30) η κάθε μία.

Παρασχέθηκε, δε, από τη Γενική Συνέλευση η απαραίτητη εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών.

2. Εγκρίθηκε παμψηφεί, κατόπιν επαναξιολόγησης, σύμφωνα με το ν. 4449/2017 και την υπ’ αρ. πρωτ. 1302/28.4.2017 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η οποία έχει ως ακολούθως : Απόστολος Παπαδόπουλος – Πρόεδρος Απόστολος Ταμβακάκης – Μέλος Παντελής Τζωρτζάκης - Μέλος

3. Διάφορες ανακοινώσεις

Οι Μέτοχοι ενημερώθηκαν σχετικά με την πορεία του Ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2018.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v