Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΤΕ: Την ακύρωση 10,2 εκατ. μετοχών ενέκρινε η ΓΣ

Την ακύρωση του συνόλου των 10.211.070 ιδίων μετοχών που είχε αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών και εκπλήρωσης υποχρεώσεων από πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στο προσωπικό, ενέκρινε μεταξύ άλλων η ΓΣ.

ΟΤΕ: Την ακύρωση 10,2 εκατ. μετοχών ενέκρινε η ΓΣ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΤΕ Α.Ε., με παρόντες μετόχους που εκπροσωπούσαν το 78,58% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία η Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Γενική Συνέλευση:

* Χορήγησε ειδική άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920:

(i) Για τη σύναψη Επιμέρους Συμφωνιών («Service Arrangements») μεταξύ αφενός της ΟΤΕ Α.Ε. και των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ (COSMOTE Α.Ε., TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., TELEKOM ALBANIA Sh.A. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.) και αφετέρου της Deutsche Telekom AG (DTAG) και της Telekom Deutschland GmbH (TD GmbH), για την παροχή από τις δεύτερες συγκεκριμένων υπηρεσιών για το έτος 2019 στο πλαίσιο της εγκεκριμένης «Σύμβασης Πλαισίου Συνεργασίας και Παροχής Υπηρεσιών».

(ii) Για την τροποποίηση των Συμφωνιών Συμμετοχής (Participation Agreements) μεταξύ αφενός της OTE Α.Ε. και των εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ (COSMOTE Α.Ε., TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., TELEKOM ALBANIA Sh.A., TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.) και αφετέρου της BUYIN S.A., με αντικείμενο τη συμμετοχή στις προμηθευτικές δραστηριότητες της BUYIN S.A., χορηγώντας παράλληλα εξουσιοδότηση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού μεταξύ ΟΤΕ Α.Ε. και BUYIN S.A.

(iii) Για την τροποποίηση της σύμβασης του Διευθύνοντος Συμβούλου, χορηγώντας παράλληλα εξουσιοδότηση στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

*Αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, την ακύρωση του συνόλου των 10.211.070 ιδίων μετοχών που είχε αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών και εκπλήρωσης υποχρεώσεων από πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στο προσωπικό που δεν διανεμήθηκαν ούτε πωλήθηκαν, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των είκοσι οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και δέκα λεπτά (€28.897.328,10) και τη συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας.

*Εξέλεξε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε όπως η δομή και η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου παραμείνει ως έχει από 12-06-2018, δηλαδή η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία των μελών της να είναι ίδια με τη θητεία τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και να είναι 3μελής, αποτελούμενη από δυο (2) ανεξάρτητα - μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, τους κ.κ. Παναγιώτη Ταμπούρλο και Ανδρέα Ψαθά, την ανεξαρτησία των οποίων βεβαίωσε, και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κ. Παναγιώτη Σκευοφύλαξ. Επίσης, η Γενική Συνέλευση όρισε ως Πρόεδρο της Επιτροπής τον κ. Παναγιώτη Ταμπούρλο.

* Τέλος ανακοινώθηκε στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο της κας Βασιλικής Κουφορίζου, ως νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους κ. Ιωάννη Φλώρου και για το υπόλοιπο της θητείας αυτού, ήτοι μέχρι την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του έτους κατά το οποίο θα έχει ήδη συμπληρωθεί τριετία από την 12-06-2018, ημερομηνία εκλογής του παραιτηθέντος μέλους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v