Ανδρομέδα: Στο 14,69% αυξήθηκε το ποσοστό της Guaranty Finance Investors

Η εταιρία Guaranty Finance Investors κατά την 6/2/2019 κατείχε συνολικά 58.925 μετοχές της Εκδότριας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 14,69% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, έναντι 11,22% που κατείχε στην προηγούμενη γνωστοποίηση.

Ανδρομέδα: Στο 14,69% αυξήθηκε το ποσοστό της Guaranty Finance Investors

Η εταιρία ALPHA TRUST-Ανδρομέδα Α.Ε.Ε.Χ. σε συνέχεια των από 7/2/2019 ενημερώσεων, που έλαβε από τον κ. Donald M. Campbell, για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό των εταιριών Guaranty Finance Management LLC και Guaranty Finance Investors LLC, ενημερώνει ότι στις 6/2/2019 η εταιρία Guaranty Finance Investors LLC, λόγω απόκτησης αλλά και γεγονότος που μεταβάλλει την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου, σημείωσε μεταβολή μεγαλύτερη του 3% από την προηγούμενη γνωστοποίηση.

Συγκεκριμένα η εταιρία Guaranty Finance Investors κατά την 6/2/2019 κατείχε συνολικά 58.925 μετοχές της Εκδότριας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 14,69% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, έναντι 11,22% που κατείχε στην προηγούμενη γνωστοποίηση.

Η εταιρία Guaranty Finance Investors κατέχει άμεσα, 58.925 δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 14,69%, ενώ καθένας εκ των Guaranty Finance Management LLC και Donald M. Campbell ελέγχουν έμμεσα, τα ως άνω 58.925 δικαιώματα ψήφου της Εκδότριας ήτοι ποσοστό 14,69% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Τέλος, διευκρινίζονται, με βάση τις ενημερώσεις των υπόχρεων, τα εξής:

Η Guaranty Finance Investors LLC είναι ο κάτοχος των 58.925 μετοχών της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.

Η Guaranty Finance Management LLC είναι ο διαχειριστής επενδύσεων της Guaranty Finance Investors LLC, και ως εκ τούτου μπορεί να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που κατέχει η Guaranty Finance Investors LLC.

Ο κ. Donald M. Campbell είναι ο ελέγχων μέτοχος (controlling shareholder) της Guaranty Finance Management LLC.

Με 5,15% η ΚΕΜ Δομετίου Γεωργία

Επιπλέον, η  εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. σε συνέχεια της από 7/2/2019 σχετικής ενημέρωσης που έλαβε από τους μετόχους Δομετίου Γεωργία, Χατζηδάκη Μιχαήλ, Χατζηδάκη Αγγελική και Χατζηδάκη Βασιλική, συνδικαιούχους της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΚΕΜ), ανακοινώνει ότι λόγω γεγονότος που μεταβάλλει την κατανομή δικαιωμάτων ψήφου, επήλθαν μεταβολές ορίων, που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του Ν. 3556/2007, επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Συγκεκριμένα οι ως άνω μέτοχοι ενημερώνουν πως κατά την 6/2/2019 κατείχαν συνολικά 20.660 μετοχές της Εκδότριας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,150% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, έναντι 4,947% που κατείχαν πριν τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v