Σελόντα-Νηρέας: Monitoring trustee για την τήρηση των δεσμεύσεων έναντι της DG Comp

Θα είναι ανεξάρτητο μέρος, θα παρακολουθεί τη διαδικασία και θα ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πορεία υλοποίησης των δεσμεύσεων που ανέλαβαν οι δυο εταιρίες έναντι της Κομισιόν.

Σελόντα-Νηρέας: Monitoring trustee για την τήρηση των δεσμεύσεων έναντι της DG Comp

«Για την πλήρωση των προϋποθέσεων που θέτει η Απόφαση ΕΕ και την ταχύτερη ολοκλήρωση της εν θέματι συναλλαγής, θα διοριστεί, μεταξύ άλλων, επιβλέπων εντολοδόχος (monitoring trustee), ο οποίος θα είναι ανεξάρτητο μέρος, θα παρακολουθεί τη διαδικασία και θα ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πορεία υλοποίησης των δεσμεύσεων σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης ΕΕ». Τη γνωστοποίηση κάνει η Σελόντα στις χρηματιστηριακές, μετά την απόφαση της ΕΕ να επιβάλει συγκεκριμένους όρους για την εξαγορά της εταιρείας από την Andromeda Seafood Limited.

Στην επιστολή αναφέρει: 

Η εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σε συνέχεια της από 18/02/1019 ανακοίνωσης, ότι έλαβε από τις Τράπεζες Πειραιώς, Αlpha Βank, Eurobank, Εθνική, μέτοχοι της εταιρείας σε ποσοστό 79,8%, επιστολές με το κάτωθι περιεχόμενο:

* Στα πλαίσια της πώλησης της συμμετοχής της στη ΣΕΛΟΝΤΑ και ειδικότερα δυνάμει του από 20.6.2018 ιδιωτικού συμφωνητικού αγοραπωλησίας μετοχών, που έχουν συνάψει οι τράπεζες Πειραιώς, Αlpha Βank, Eurobank και Εθνική με την Andromeda Seafood Limited ως αγοράστρια (στο εξής η «Αγοράστρια»), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG Comp) εξέδωσε την με αριθμό και ημερομηνία Μ.9110 / 15.2.2019 απόφαση (η «Απόφαση ΕΕ»). Η Απόφαση ΕΕ ενέκρινε την απόκτηση του κοινού ελέγχου των επιχειρήσεων Ανδρομέδα / Νηρέα / Σελόντα, υπό την προϋπόθεση λήψης από τα γνωστοποιούμενα μέρη συγκεκριμένων δεσμεύσεων.

* Για την πλήρωση των προϋποθέσεων που θέτει η Απόφαση ΕΕ και την ταχύτερη ολοκλήρωση της εν θέματι συναλλαγής, θα διοριστεί, μεταξύ άλλων, επιβλέπων εντολοδόχος (monitoring trustee), ο οποίος θα είναι ανεξάρτητο μέρος, θα παρακολουθεί τη διαδικασία και θα ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πορεία υλοποίησης των δεσμεύσεων σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης ΕΕ.

Ενόψει των ανωτέρω, η Τράπεζα ενημερώνει τη ΣΕΛΟΝΤΑ ότι αποφάσισε να δώσει εντολή στους χρηματοοικονομικούς της συμβούλους Lazard Freres SAS, PricewaterhouseCoopers και Alvarez & Marsal και το νομικό της σύμβουλο Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη να παρακολουθούν την οργάνωση της διαδικασίας και τη λήψη των απαραίτητων προπαρασκευαστικών ενεργειών, ώστε με τη σύμπραξη και της ΣΕΛΟΝΤΑ, όπου αυτή απαιτείται στα πλαίσια όμως της κείμενης νομοθεσίας και των υπαρχουσών ρυθμιστικών και κανονιστικών δυνατοτήτων και υποχρεώσεων, να συνδράμουν στην υλοποίηση των επιβαλλόμενων στην Απόφαση ΕΕ δεσμεύσεων. Η εταιρεία θα εξακολουθήσει να ενημερώνει το επενδυτικό κοινό όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Η ανακοίνωση του Νηρέα

H ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι έλαβε την 12η Μαρτίου 2019 από τους µετόχους της τράπεζες Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank και Εθνική αντίστοιχες επιστολές µε το ακόλουθο περιεχόµενο : 

"Η ( Τράπεζα) ενηµερώνει την εταιρεία "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε." ότι στα πλαίσια πώλησης της συµµετοχής της στη ΝΗΡΕΑΣ και ειδικότερα δυνάµει του απο 20.6.2018 ιδιωτικού συµφωνητικού αγοραπωλησίας µετοχών, που έχουν συνάψει οι τράπεζες Πειραιώς, Αlpha Bank, Eurobank και Εθνική µε την Andromeda Seafood Limited ως αγοράστρια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG Comp) εξέδωσε την µε αριθµό και ηµεροµηνία Μ.9110/15.2.2019 απόφαση. Η Απόφαση ΕΕ ενέκρινε την απόκτηση του κοινού ελέγχου των επιχειρήσεων Ανδροµέδα/Νηρέα/Σελόντα, υπό την προϋπόθεση λήψης από τα γνωστοποιούµενα µέρη συγκεκριµένων δεσµεύσεων.

Για την πλήρωση των προϋποθέσεων που θέτει η Απόφαση ΕΕ και την ταχύτερη ολοκλήρωση της εν θέµατι συναλλαγής, θα διοριστεί, µεταξύ άλλων, επιβλέπων εντολοδόχος (monitoring trustee), o οποίος θα είναι ανεξάρτητο µέρος, θα παρακολουθεί την διαδικασία και θα ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πορεία υλοποίησης των δεσµεύσεων σύµφωνα µε τους όρους της Απόφασης ΕΕ .

Εν όψει των ανωτέρω, η Τράπεζα ενηµερώνει τη ΝΗΡΕΑΣ ότι αποφάσισε να δώσει εντολή στους χρηµατοοικονοµικούς της συµβούλους Lazard Freres SAS, PricewaterhouseCoopers και Αlvarez & Marsal και το νοµικό της σύµβουλο ∆ικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη να παρακολουθήσουν την οργάνωση της διαδικασίας και τη λήψη των απαραίτητων προπαρασκευαστικών ενεργειών, ώστε µε την σύµπραξη και της ΝΗΡΕΑΣ, όπου αυτή απαιτείται στα πλαίσια όµως της κείµενης νοµοθεσίας και των υπαρχουσών ρυθµιστικών και κανονιστικών δυνατοτήτων και υποχρεώσεων, να συνδράµουν στην υλοποίηση των επιβαλλόµενων στην Απόφαση ΕΕ δεσµεύσεων " .

Σε σχέση µε το περιεχόµενο της ανωτέρω επιστολής, η εταιρεία υπενθυµίζει ότι δεν αποτελεί συµβαλλόµενο µέρος στα παραπάνω και διευκρινίζει ότι ο ρόλος της είναι επικουρικός ως προς την παροχή των στοιχείων που θα ζητηθούν στα πλαίσια της συνδροµής για την πρόοδο της διαδικασίας, ενεργώντας πάντοτε µε γνώµονα το εταιρικό συµφέρον, την τήρηση του νόµου και του καταστατικού της.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v