Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επίλεκτος: Αύξηση τζίρου και μείωση ζημιών το β' εξάμηνο

Ο Όμιλος κατά τη διαχειριστική περίοδο 01.07.2018-31.12.2018 είχε ζημίες μετά από φόρους 300,3 χιλ. €, έναντι ζημιών 1,007 εκατ. € της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου. Σταθερός ο δανεισμός, αυξημένες οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Επίλεκτος: Αύξηση τζίρου και μείωση ζημιών το β' εξάμηνο

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου της «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ» κατά την περίοδο 01.07.2018 έως 31.12.2018 ανήλθε σε 13,913 εκατ. € έναντι 11,498 εκατ. € της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου, σημειώνοντας αύξηση κατά 21,01%.

Οπως αναφέρει η εταιρεία στις αναλυτικές οικονομικές καταστάσεις, η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο α) σε πωληθείσες ποσότητες εκκοκκισμένου βάμβακος, οι οποίες επέφεραν αύξηση κατά 1,124 εκατ. €, β) σε αύξηση πωληθέντων ποσοτήτων προϊόντων και υποπροϊόντων των κλωστηρίων, η οποία επέφερε αύξηση πωλήσεων κατά 733 χιλ. €, γ) σε αύξηση πωληθέντων ποσοτήτων προϊόντων και υποπροϊόντων εκκοκκιστηρίων, η οποία επέφερε αύξηση πωλήσεων κατά 537 χιλ. €, γ) σε μείωση πωλήσεων από ενέργεια κατά 186 χιλ. € και δ) οι υπόλοιπες πωλήσεις του ομίλου παρουσίασαν αύξηση κατά 208 χιλ. €. 

Οι πωλήσεις του Ομίλου στο εξωτερικό αντιστοιχούν στο 61,07 % του συνόλου του κύκλου εργασιών του έναντι του 62,12% κατά την 31.12.2017, ενώ ο αμιγώς κλωστοϋφαντουργικός τομέας παραμένει εξαγωγικός με 68,88% έναντι 73,37 % την 31.12.2017.

Το κόστος πωληθέντων σε επίπεδο Ομίλου εμφανίζεται αυξημένο κατά 23,42%, από 10,806 εκατ. € την 31.12.2017 σε 13,337 εκατ. € την 31.12.2018. Η μεταβολή αυτή αναλύεται σε αύξηση κατά 2,553 εκατ. € στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας λόγω αύξησης των πωληθέντων ποσοτήτων και σε μείωση κατά 22 χιλ.€ στον ενεργειακό κλάδο.

Ο Όμιλος κατά τη διαχειριστική περίοδο 01.07.2018-31.12.2018 είχε ζημίες μετά από φόρους 300,3 χιλ. €, έναντι ζημιών 1,007 εκατ. € της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου, δηλαδή παρουσίασε μείωση ζημιών μετά από φόρους σε ποσοστό 70,18%. Το μεικτό αποτέλεσμα σημείωσε μείωση κατά 16,75% και ανήλθε σε κέρδη 575,452 χιλ. €, έναντι κερδών 691,265 χιλ. € της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBIΤDA) σε επίπεδο Ομίλου σημείωσαν αρνητική μεταβολή της τάξεως του 75,90% και ανήλθε σε κέρδη 264,802 χιλ. € κατά την περίοδο 01.07.2018-31.12.2018, έναντι κερδών 1,099 εκατ. € την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο 01.07.2017-31.12.2017.

Τα έξοδα διάθεσης στον Όμιλο ανήλθαν σε 257 χιλ. € έναντι 228 χιλ. € της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12,66%.

Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου κατά την 31.12.2018 ανέρχεται σε ποσό 69,834 εκατ. € έναντι 69,801 εκατ. € την 30.06.2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 33,446 χιλ. € ή ποσοστό 0,05%.

Τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονται σε 23,375 εκατ. € στις 31.12.2018 έναντι 22,095 εκατ. € στις 30.06.2018, διαφορά που προκύπτει από τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους ύψους 1,408 εκατ. €.

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας πλην του βραχυπρόθεσμου δανεισμού παρουσιάζονται αυξημένες κατά την 31.12.2018 και διαμορφώνονται σε 19,502 εκατ. € έναντι 13,576 εκατ. € στις  30.06.2018. Η διαφορά των 5,925 εκατ. € αφορά κυρίως α) στην αύξηση των υποχρεώσεων προς προμηθευτές κυρίως α' υλών ποσού € 5,391 εκατ., β) σε αύξηση των προκαταβολών πελατών ύψους € 7 χιλ. €, γ) σε μείωση δουλευμένων εξόδων χρήσης κατά 305 χιλ. €, δ) σε περιοδικές κατανομές δαπανών ποσού € 720 χιλ., ε) σε αύξηση υποχρεώσεων προς ασφαλιστικά ταμεία 96 χιλ. € και στ) σε αύξηση των λοιπών υποχρεώσεων κατά 16 χιλ. €.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v