Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ζημιές 13,8 εκατ. ευρώ για την ANEK το 2018

Στα €168,235 εκατ. έναντι €164,749 εκατ. ο κύκλος εργασιών του ομίλου, ενώ παράλληλα καταγράφεται μικρή βελτίωση των EBITDA, στα 14,6 εκατ. έναντι 12,77 εκατ. το 2017. Προωθείται ΑΜΚ 20 εκατ. ευρώ.

Ζημιές 13,8 εκατ. ευρώ για την ANEK το 2018

Αύξηση κύκλου εργασιών εμφάνισε το 2018 η ANEK σύμφωνα με τις λογιστικές καταστάσεις που δημοσιοποίησε αλλά η χρήση ήταν ζημιογόνος.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Εταιρεία κατάφερε να αυξήσει τα έσοδά της αντισταθμίζοντας τις απώλειες από την εντατικοποίηση του ανταγωνισμού ως συνέπεια έκτακτης έγκρισης άδειας δρομολόγησης κατά τη θερινή περίοδο και έπειτα. Η αύξηση προήλθε από τις γραμμές της Αδριατικής και από τις εκναυλώσεις των πλοίων της σε εταιρείες του εξωτερικού. Παράλληλα, αντιστάθμισε και την επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους από την άνοδο των τιμών των καυσίμων κατά 25% περίπου σε σχέση με το 2017.

Το 2018 ο Όμιλος της ΑΝΕΚ δραστηριοποιήθηκε με ιδιόκτητα και ναυλωμένα πλοία σε γραμμές της Αδριατικής (Ανκόνα, Βενετία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων. Εκτελώντας 9% λιγότερα δρομολόγια σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ο Όμιλος της ΑΝΕΚ το 2018 σε όλες τις γραμμές που δραστηριοποιήθηκε, διακίνησε συνολικά 965 χιλιάδες επιβάτες έναντι 1.040 χιλ. το 2017 (μείωση 7%), 189 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα έναντι 204 χιλ. (μείωση 7%) και 132 χιλ. φορτηγά έναντι 139 χιλ. το προηγούμενο έτος (μείωση 5%).

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη εξελίχθηκαν ως εξής:

Κύκλος εργασιών Ομίλου: €168,235 εκατ. έναντι €164,749 εκατ.

Κύκλος εργασιών Μητρικής: €153,453 εκατ. από €149,304 εκατ.

Κόστος πωληθέντων Ομίλου: €136,664 εκατ. έναντι €133,308 εκατ.

Κόστος πωληθέντων Μητρικής: €126,041 εκατ. από €121,302 εκατ.

Μικτά Κέρδη Ομίλου: €31,571 εκατ. από €31,441 εκατ.

Μικτά Κέρδη Μητρικής: κέρδη €27,412 εκατ. από €28,002 εκατ.

EBITDA Ομίλου: €14,618 εκατ. έναντι €12,777 εκατ.

EBITDA Μητρικής: €14,790 εκατ. έναντι €13,216 εκατ.

Καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας Ομίλου: ζημίες €13,842 εκατ., έναντι κερδών €9,810 εκατ.

Καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους Μητρικής: ζημίες €13,219 εκατ. έναντι κερδών €12,612 εκατ.

Η «επόμενη μέρα»

Τα αποτελέσματα του 2018, παρά τη βελτίωσή τους σε λειτουργικό επίπεδο (EBITDA από +12,7 σε +14,6 εκατ. ευρώ) ήταν ζημιογόνα (-13,8 εκατ. ευρώ) εξ’ αιτίας δύο εκτάκτων παραγόντων:

α) Το 2019 ενεγράφησαν προβλέψεις για απομείωση απαιτήσεων 6,7 εκατ. ευρώ και

β) Το 2017 είχαν υπάρξει κέρδη από διαγραφή δανειακού υπολοίπου 15,5 εκατ. ευρώ.

Επιπρόσθετα, επειδή δεν τηρήθηκαν κάποιοι όροι του δανείου, ο μακροπρόθεσμος δανεισμός μετατράπηκε σε βραχυπρόθεσμο και έτσι το κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου κατέστη αρνητικό (-267,6 εκατ.) όπως και τα ίδια κεφάλαια. Όλα αυτά επισημάνθηκαν από τον ορκωτό ελεγκτή.

Από την άλλη πλευρά, η διοίκηση της εισηγμένης υποστηρίζει ότι: «Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από τη διοίκηση προϋπολογισμό για τη χρήση 2019, αναμένεται να υπάρξει σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων και επιστροφή του Ομίλου στην κερδοφορία, ενώ δεν προβλέπονται σημαντικές εκροές σε κεφαλαιουχικές δαπάνες και επενδύσεις.

Σημειώνεται, επίσης, ότι στις δανειακές συμβάσεις προβλέπεται μετατροπή μέρους του ομολογιακού δανείου σε μετοχές σε περίπτωση ύπαρξης αρνητικών ιδίων κεφαλαίων και επαναφορά τους σε θετικό επίπεδο.

Τέλος, στις 28 Μαρτίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε αρχικά να προτείνει στη Γενική Συνέλευση την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 20 εκατ. ευρώ με όρους και προϋποθέσεις που θα αποφασιστούν σε μεταγενέστερο χρόνο».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v