Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στις 30 Μαίου η Γενική Συνέλευση της MIG

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Πέμπτη 6 η Ιουνίου 2019, ώρα 12η μεσημβρινή, στον ίδιο χώρο.

Στις 30 Μαίου η Γενική Συνέλευση της MIG

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η MIG την Πέμπτη 30ή Μαΐου 2019, ώρα 12η μεσημβρινή, στα γραφεία της έδρας της θυγατρικής «ΔΕΛΤΑ» στο 23ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, Άγιος Στέφανος Αττικής.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης κατά την εταιρική χρήση 2018.

3. Aπαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2018.

4. Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για την εταιρική χρήση 2019.

5. Ενημέρωση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου.

6. Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου. – Ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών αυτού.

7. Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου.

8. Έγκριση αμοιβών χρήσης 2018 κατ’ άρθρο 24 Κ.Ν. 2190/1920.

9. Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών.

10. Έγκριση αμοιβών μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 Ν. 4548/2018.

11. Λοιπές ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Πέμπτη 6 η Ιουνίου 2019, ώρα 12η μεσημβρινή, στον ίδιο χώρο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v