Γιατί δεν έχει δημοσιοποιήσει οικονομικά αποτελέσματα η Euromedica

Οι οφειλές της εταιρείας προς την ελεγκτική εταιρεία και οι προσπάθειες για την εξόφλησή της.

Γιατί δεν έχει δημοσιοποιήσει οικονομικά αποτελέσματα η Euromedica

Σε συνέχεια της επιστολής που έλαβε η Εταιρεία από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθώς και της ανακοίνωσης της µε ηµεροµηνία 10.08.2018 η Εταιρεία επιθυµεί να ενηµερώσει το επενδυτικό κοινό αναφορικά µε το χρόνο δηµοσιοποίησης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.

Με το παρόν ανακοινώνεται εκ νέου στο επενδυτικό κοινό ότι έως σήµερα δεν έχει δηµοσιεύσει τις εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές της καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2017 (µε καταληκτική ηµεροµηνία υποχρεωτικής δηµοσίευσης την 30.04.2018) και κατ’ επέκταση και τις εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές της καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2018 (µε καταληκτική ηµεροµηνία υποχρεωτικής δηµοσίευσης την 30.09.2018) και την χρήση που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2018 (µε καταληκτική ηµεροµηνία υποχρεωτικής δηµοσίευσης την 30.04.2019).

Οι αιτίες για την εν λόγω καθυστέρηση είναι:

(α) η καθυστέρηση λήψης απαντητικής/επιβεβαιωτικής επιστολής από σηµαντικό πιστωτή θυγατρικής εταιρείας που επηρεάζει την ολοκλήρωση κατάρτισης και την εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.

(β) Η ελεγκτική εταιρεία τον 07/2018, σύµφωνα µε το άρθρο 29 παρ. 3 του νέου Ν. 4449/2017, επιφυλάχθηκε για την συνέχιση του ελέγχου και την χορήγηση της έκθεσης ελέγχου για τις οικονοµικές σας καταστάσεις της χρήσης 2017 έως την εξόφληση των οφειλόµενων αµοιβών.

Την εν λόγω επιφύλαξη γνωστοποίησε και εγγράφως προς την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), η οποία είναι το µόνο αρµόδιο όργανο για να άρει ύστερα από έγκριση της, την επιφύλαξη τους.

Η Εταιρεία έχει καταβάλει ήδη σηµαντικό µέρος της οφειλόµενης αµοιβής ενώ έχει συµφωνήσει και υπογράψει σχετική ρύθµιση για την καταβολή του υπολοίπου. Οι καταβολές ωστόσο βάσει της εν λόγω συµφωνίας δεν έχουν ολοκληρωθεί µε αποτέλεσµα να µην έχει εξοφληθεί πλήρως η αµοιβή ελέγχου και να υφίστανται έως σήµερα οι λόγοι επιφύλαξης για την αποδοχή της εντολής ελέγχου βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 παρ. 3 του Ν. 4449/2017.

Την προσεχή περίοδο αναµένονται επιπλέον καταβολές προς εξόφληση του υπολοίπου, αναµένοντας αυτές να οδηγήσουν σε έγκριση της ΕΛΤΕ για άρση της ανωτέρω επίφυλαξης βάσει και των οριζόµενων στις διατάξεις του ανωτέρω νόµου. Η διοίκηση της Εταιρείας, µε την δέουσα υπευθυνότητα έγκαιρα θα ενηµερώσει το επενδυτικό κοινό σχετικά µε το αποτέλεσµα των ενεργειών αυτών καθώς και µε οποιαδήποτε άλλη προνοµιακή πληροφορία απαιτηθεί.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v