Περσεύς: Ακύρωση 65.000 ιδίων μετοχών στις 22/5

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε € 6.355.037,12 και διαιρείται σε 17.175.776 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,37 η κάθε μία.

Περσεύς: Ακύρωση 65.000 ιδίων μετοχών στις 22/5

Η  «ΠΕΡΣΕΥΣ» ανακοίνωσε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 28η Μαρτίου 2019, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των € 24.050,00, με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 17.240.776 σε 17.175.776 κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης 65.000 ιδίων μετοχών.

Οι ως άνω ίδιες μετοχές αποκτήθηκαν σε εκτέλεση της από 02/06/2006 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατά την περίοδο από 21/06/2006 έως 05/07/2006, με μέση τιμή κτήσης 1,63 €.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε € 6.355.037,12 και διαιρείται σε 17.175.776 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,37 η κάθε μία.

Την 07/05/2019 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) η με αριθμό πρωτοκόλλου 48269/07-05-2019 και κωδικό αριθμό καταχώρησης 1734595 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της Εταιρείας ορίζεται ως ημερομηνία ακύρωσης και διαγραφής των άνω μετοχών από το Χρηματιστήριο Αθηνών η 22/05/2019.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v