Στις 25 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση της Lamda Development

Σε περίπτωση που κατά την αρχική συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δεν επιτευχθεί απαρτία προς λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, θα συνέλθει Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 1η Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ.

Στις 25 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση της Lamda Development

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Lamda Development την 25η Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ., στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton, Αίθουσα «Γαλαξίας», Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018 έως 31.12.2018) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2018.

Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών/Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας κατά την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019 έως 31.12.2019) και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.

Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την Εταιρική Χρήση 2018 (01.01.2018 έως 31.12.2018) και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2019 (01.01.2019 έως 31.12.2019) καθώς και παροχή αδείας για προκαταβολή της αμοιβής στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/ 2018.

Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Νόμου 4548/ 2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας προς εναρμόνιση με τις νέες διατάξεις του Νόμου 4548/ 2018.

Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/ 2018.

Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 50 του Νόμου 4548/ 2018.

Αλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την αρχική (ως ανωτέρω) συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δεν επιτευχθεί απαρτία προς λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, θα συνέλθει Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 1η Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας, στο Μαρούσι, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 37Α (εντός Golden Hall).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v