Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαρβαρέσος: Στις 27/6 η Γενική Συνέλευση

Τη μη διανομή μερίσματος καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Βαρβαρέσος.

Βαρβαρέσος: Στις 27/6 η Γενική Συνέλευση

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Βαρβαρέσος την 27η Ιουνίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρίας Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018), μετά των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της ανωτέρω εταιρικής χρήσης, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

Λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018.

Έγκριση κατ΄ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2018.

Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες για τη χρήση 2018, σύμφωνα με άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

Προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (01.01.2019-31.12.2019), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέσπιση Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018 και έγκριση αυτής.
Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διενέργεια των ελέγχων (τακτικού, φορολογικού) για τη χρήση 2019 και έγκριση αμοιβής αυτών όπως ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ορισμός μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

Υιοθέτηση μέτρων για την βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και της ρευστότητας της εταιρίας, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Επικύρωση της τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας στο ποσό της μερικής κάλυψης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Μετατροπή των κοινών ανωνύμων και άυλων μετοχών της Εταιρίας σε κοινές ονομαστικές και άυλες σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4548/2018.

Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση, αναρίθμηση και κωδικοποίηση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο, επί σκοπώ προσαρμογής και εναρμόνισης σύμφωνα με το άρθρο 183 του Ν. 4548/2018.

Ανακοίνωση στη Γενική Συνέλευση της από 13.03.2019 εκλογής της κυρίας Αναστασίας Βαρβαρέσου ως πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους και επικύρωση αυτής.

Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και παροχή έγκρισης στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή/και σε διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιριών.

Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την ίδια ως άνω από 03.06.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά την συνεδρίαση της 27ης Ιουνίου 2019, οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρίας καλούνται εκ νέου σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 11 Ιουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 στον ίδιο τόπο και χώρο (ήτοι στο Δ.Δ. Στενημάχου, 592 00 Νάουσα).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v