Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συμμετοχή της Πλαίσιο σε διαγωνισμό του υπουργείου Παιδείας

Γενικά η Εταιρεία προτίθεται να συμμετέχει (είτε η ίδια αυτοτελώς είτε ως μέλος κοινοπραξιών ή ενώσεων), εντός ενός (1) έτους από σήμερα, σε διαδικασίες ανάληψης έργων, προμηθειών και υπηρεσιών του Δημοσίου, Ο.Τ.Α ή νομικών προσώπων του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Συμμετοχή της Πλαίσιο σε διαγωνισμό του υπουργείου Παιδείας

Η «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.»  ανακοινώνει ότι προτίθεται να συμμετάσχει στον Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, που προκήρυξε με την υπ' αριθ. 02/2019 Διακήρυξη η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Γ΄: Μελέτης και Προμήθειας Εξοπλισμού) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ στις σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», προϋπολογισμού (με Φ.Π.Α. 24%) 3.115.834,00 ευρώ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών την 28.06.2019, καθώς και ότι γενικά η Εταιρεία προτίθεται να συμμετέχει (είτε η ίδια αυτοτελώς είτε ως μέλος κοινοπραξιών ή ενώσεων), εντός ενός (1) έτους από σήμερα, σε διαδικασίες ανάληψης έργων, προμηθειών και υπηρεσιών του Δημοσίου, Ο.Τ.Α ή νομικών προσώπων του ευρύτερου δημοσίου τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 3414/2005.

Για το λόγο αυτό προσκαλούμε τις ανώνυμες εταιρείες - μετόχους μας όπως προβούν, εάν δεν το έχουν ήδη πράξει, στην ονομαστικοποίηση των μετοχών τους μέχρι φυσικού προσώπου κατά την έννοια του ως άνω Π.Δ. 82/1996 και παράσχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τον μέχρι φυσικού προσώπου προσδιορισμό των μετόχων τους.

Ανακοινώνονται τέλος οι προβλεπόμενες στο άρθρο 2 παρ. 2 του Π.Δ. 82/1996 κυρώσεις, οι οποίες συνίστανται στην στέρηση των δικαιωμάτων παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, καθώς και των κάθε είδους περιουσιακών τους δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχική τους ιδιότητα, μέχρι την πλήρη συμμόρφωσή τους με τις ανωτέρω υποχρεώσεις τους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v