Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AS Company: Επιστροφή κεφαλαίου €0,07/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Την αγορά ιδίων μετοχών και επιστροφή κεφαλαίου 0,07 ευρώ ενέκρινε μεταξύ άλλων η ΓΣ της AS Company.

AS Company: Επιστροφή κεφαλαίου €0,07/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της AS Company, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας κατά θέμα, όπως έχουν αναρτηθεί και στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρίας, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Στο 1ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 1.1.2018 - 31.12.2018, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνία 12.04.2019 και του Ορκωτού Ελεγκτή με ημερομηνία 12.04.2019.

2. Στο 2ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του έτους 2018 με πλειοψηφία 76,351% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και 100% του εκπροσωπηθέντος στη Γ.Σ. κεφαλαίου. 

3. Στο 3ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2018 – 31.12.2018 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των Ελεγκτών για την ίδια χρήση, κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ’ του Ν. 4548/2018.

4. Στο 4ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν κατά πλειοψηφία τις καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 1.1.2018– 31.12.2018. 

Στο 5ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν κατά πλειοψηφία τις αμοιβές και αποζημιώσεις στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 και μέχρι την τακτική γενική συνέλευση του 2020.

6. Στο 6ο θέμα οι μέτοχοι, μετά από την πρόταση-εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, αποφάσισαν ομόφωνα την εκλογή της Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών με την επωνυμία «KPMG Ορκωτοί ελεγκτές ΑΕ» (ΑΜ:114), για τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και τη χορήγηση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού για την χρήση 2019 (1.1.2019-31.12.2019), δια των εξής μελών της, που θα ενεργήσουν ως: 1) Τακτικός Ελεγκτής: ο κ. Νικόλαος Βουνισέας, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 18701. 2) Αναπληρωματικός Ελεγκτής: ο κ. Χαράλαμπος Συρούνης, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 19071.

7. Στο 7ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά εννιακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ένα ευρώ και σαράντα λεπτά (€ 918.821,40), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, από 0,56 ευρώ σε 0,49 ευρώ, ήτοι κατά 0,07 ευρώ, την επιστροφή του ως άνω ποσού στους μετόχους και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας, περί κεφαλαίου. 

8. Στο 8ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την τροποποίηση του καταστατικού σε συμμόρφωση και εναρμόνιση προς τον Ν. 4548/2018, με συμπλήρωση, κατάργηση, αναδιατύπωση και αναρίθμηση όλων των άρθρων του. 

9. Στο 9ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την ανάκληση του υφιστάμενου και την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω αύξησης του αριθμού των μελών του από επτά (7) σε οκτώ (8) και τον ορισμό των ανεξάρτητων μελών του, κατά το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 3016/2002.

10. Στο 10ο θέμα, οι μέτοχοι, λόγω εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ενέκριναν ομόφωνα την ανάκληση της υφιστάμενης Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή νέας, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 και τον ορισμό του Προέδρου της.

11. Στο 11ο θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την έγκριση της αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 49 του Ν.4548/2018 εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία λήψεως της απόφασης της Γ.Σ., κατ’ ανώτατο όριο ποσοστού 5% του συνόλου των υφισταμένων σήμερα μετοχών, με εύρος τιμών αγοράς από 0,50 €/ μετοχή (κατώτατο όριο) έως 4,00 €/ μετοχή (ανώτατο όριο).

12. Στο 12 ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τη χορήγηση άδειας στο νέο μέλος του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνο Ανδρεάδη, να εκτελεί τα καθήκοντα διαχειριστή διευθυντή στην θυγατρική εταιρία της Κύπρου με την επωνυμία AS Cyprus Ltd, καθώς και στην κ. Θεοδώρα Κουφού, μέλος του Δ.Σ. της εταιρίας μας, για την άσκηση καθηκόντων διαχειριστή της ιδρυθείσας στη Ρουμανία θυγατρικής εταιρίας με την επωνυμία “AS KIDS TOYS SRL”.

13. Στο 13ο θέμα ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και Διευθύνων Σύμβουλος τοποθετήθηκε επί θεμάτων για την πορεία της εταιρίας και απάντησε σε ερωτήσεις μετόχων. Ως εκ της φύσεως του θέματος, δεν διεξήχθη ψηφοφορία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v