Μύλοι Κεπενού: Στις 24/7 η αποκοπή μερίσματος

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 30 Iουλίου 2019.

Μύλοι Κεπενού: Στις 24/7 η αποκοπή μερίσματος

 

Η 24/07/2019 ορίστηκε ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος της Μύλη Κεπενού. Υπενθυμίζεται πως η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφάσισε πως το μικτό μέρισμα για τη χρήση 2018 ανέρχεται σε 0,043 ευρώ ανά μετοχή και το καθαρό  μέρισμα  σε  0,0387 ευρώ ανά μετοχή. Το μικτό μέρισμα ανέρχεται στο ποσό των 288.100,00 ευρώ από κέρδη χρήσης 2018, το οποίο ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% (με την επιφύλαξη των διατάξεων των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας).  Συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν  καθαρό  ποσό  259.290,00 ευρώ  ή 0,0387 ευρώ ανά μετοχή.

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας, δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2018, είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Aϋλων Τίτλων  (Σ.Α.Τ.) κατά την 25/07/2019 (Record Date).

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 30 Iουλίου 2019 από την πληρώτρια Τράπεζα – ALPHA BANK, ως ακολούθως:

  1. Μέσω των  χειριστών στο Σ.Α.Τ. και σύμφωνα με την διαδικασία διανομής, όπως ορίζεται στην ενότητα 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού του Συστήματος Aϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).
  2. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ' αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα «ALPHA BANK».
  3. Για όσους εκ των Μετόχων δεν καταστεί δυνατή για διάφορους λόγους η πίστωση μέσω των χειριστών  τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας ALPHA BANK, από τις 30/07/2019.

Η  είσπραξη του μερίσματος για τις περιπτώσεις 2 & 3, είναι δυνατή  μέχρι 31 Ιουλίου 2020 και πραγματοποιείται με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή – Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Α.Δ.Τ., είτε αυτοπροσώπως είτε από νόμιμο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους.

Μετά την παραπάνω ημερομηνία (31 Ιουλίου 2020) η καταβολή του μερίσματος θα γίνεται από τα γραφεία της εταιρείας μας στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας στο τηλ.2610-241940.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v