Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μύλοι Λούλη: Θα καλύψει το σύνολο της ΑΜΚ της Kenfood

Το ποσοστό συμμετοχής της Μύλοι Λούλη στο μετοχικό κεφάλαιο της Kenfood ανέρχεται στο 99,99%.

Μύλοι Λούλη: Θα καλύψει το σύνολο της ΑΜΚ της Kenfood

Η εταιρεία Μύλοι Λούλη ανακοίνωσε πως αποφάσισε την συμμετοχή της στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, της κατά 70,00% θυγατρικής της με την επωνυμία Kenfood ΑΒΕΕ, με καταβολή εξ ολοκλήρου του συνολικού ποσού της αύξησης των 1.774.398,32 ευρώ, με σκοπό την κάλυψη έκτακτων ταμειακών αναγκών της σύμφωνα με τους καταστατικούς της σκοπούς.

Συνεπώς, όπως τονίζεται στην σχετική ανακοίνωση της Μύλοι Λούλη, το μετοχικό κεφάλαιο της Kenfood, μετά την παραπάνω αύξηση, ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 1.340.400,00 ευρώ διαιρούμενο σε 134.040 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστη και η Μύλοι Λούλη κατέχει πλέον το 85,00% του μετοχικού κεφαλαίου της Kenfood αντί του 70,00% που κατείχε προηγουμένως.

Ακολούθως, προχώρησε σε εξαγορά 20.092 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 14,99% του συνόλου των μετοχών της θυγατρικής της με την επωνυμία Kenfood έναντι συνολικού τιμήματος 1.168.906,35 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω, το ποσοστό συμμετοχής της Μύλοι Λούλη στο μετοχικό κεφάλαιο της Kenfood ανέρχεται στο 99,99%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v