Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΝΙΚΑΣ: Αναπροσαρμογή τιμής και λόγου μετατροπής του ΜΟΔ

Η αναπροσαρμογή πραγματοποιείται διότι μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €0,30 σε €0,04 με σκοπό τον συμψηφισμό αντιστοίχου ποσού για την απόσβεση ζημιών της Εταιρείας και έχει στόχο τη διατήρηση των δικαιωμάτων των ομολογιούχων.

ΝΙΚΑΣ: Αναπροσαρμογή τιμής και λόγου μετατροπής του ΜΟΔ

Ανακοινώνεται από την εταιρία ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ η αναπροσαρμογή του λόγου και της τιμής μετατροπής του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου που εκδόθηκε στις 28.09.2011, ποσού, αρχικά, €10.000.000, το οποίο πλέον ανέρχεται στο ποσό του €1.000.000, διαιρούμενο σε 500.000 ονομαστικές ομολογίες σειράς Α' και 500.000 ονομαστικές ομολογίες σειράς Β', ονομαστικής αξίας €1 η κάθε μία.

Η αναπροσαρμογή πραγματοποιείται διότι μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €0,30 σε €0,04 με σκοπό τον συμψηφισμό αντιστοίχου ποσού για την απόσβεση ζημιών της Εταιρείας και έχει στόχο τη διατήρηση των δικαιωμάτων των ομολογιούχων. Οι νέες τιμές μετατροπής ισχύουν από 16.09.2019 (ημερομηνία μεταβολής της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών) και σύμφωνα με τους όρους έκδοσης του δανείου είναι:

Τιμή Μετατροπής: €0,04 (από €0,30).

Λόγος Μετατροπής: Μία μετατρέψιμη ομολογία θα μετατρέπεται σε 25 κοινές ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου, μετοχές της Εταιρείας με ονομαστική αξία €0,04 (από 3,3333333 μετοχές προηγουμένως).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v